ทัวร์กรีซ 2567-68

ทัวร์กรีซ 2567-68-VSWQR1908A-GRAND GREECE-8D6N-QR-JUL24-MAR25-ทัวร์แนะนำ-แกรนด์กรีซ 8 วัน 6 คืน-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-ล่องเรือชม คอคอดคอรินท์-ชมวิหารอพอลโล-ชมหมู่บ้านแมทธีโอร่า เมืองมรดกโลก-ชมวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron-ช้อปปิ้ง ย่านซินตักม่า-ล่องเรือ ชม เกาะเอจิน่า เกาะโพโรส เกาะไฮดร้า-เข้าชม อะโครโปลิส วิหารพาเธนอน-ชมแหลม ซูเนี่ยน-ราคาเริ่มต้น: 95,900 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซและค่าบริการ (เชงเก้น) (ท่านล่ะ 7,000 บาท)- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 ยูโร / ท่าน(14 ยูโร)- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)-เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***บิน ไป - กลับ เอเธนส์ บินลงค่ำ นอนพักผ่อน ก่อนเดินทางท่องเที่ยว-ช่วงวันเดินทาง: กรกฎาคม 2567 - มีนาคม 2568

: Greece >

 : ราคาเริ่มต้น 95,900  บาท

: 8 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 สิงหาคม 2024
16 สิงหาคม 2024
109,900 135,800 109,900 ว่าง 13 ที่
12 กันยายน 2024
19 กันยายน 2024
99,900 120,800 99,900 ว่าง 7 ที่
4 ตุลาคม 2024
11 ตุลาคม 2024
99,900 120,800 99,900 ว่าง 15 ที่
18 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
99,900 120,800 99,900 ว่าง 15 ที่
14 พฤศจิกายน 2024
21 พฤศจิกายน 2024
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่
23 พฤศจิกายน 2024
30 พฤศจิกายน 2024
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่
2 ธันวาคม 2024
9 ธันวาคม 2024
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่
7 ธันวาคม 2024
14 ธันวาคม 2024
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่
30 มกราคม 2025
6 กุมภาพันธ์ 2025
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่
11 มีนาคม 2025
18 มีนาคม 2025
95,900 116,800 95,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์กรีซ 2567-68

✨GRAND GREECE✨
แกรนด์กรีซ 8 วัน 6 คืน

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✨ล่องเรือชม คอคอดคอรินท์
✨ชมวิหารอพอลโล
✨ชมหมู่บ้านแมทธีโอร่า เมืองมรดกโลก
✨ชมวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron
✨ช้อปปิ้ง ย่านซินตักม่า
✨ล่องเรือ ชม เกาะเอจิน่า เกาะโพโรส เกาะไฮดร้า
✨เข้าชม อะโครโปลิส วิหารพาเธนอน
✨ชมแหลม ซูเนี่ยน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์กรีซ 2567-68
VSWQR1908A-GRAND GREECE
8D6N-QR-JUL24-MAR25
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • โดฮา • เอเธนส์
◽️วันที่สองของการเดินทาง : เอเธนส์ • ล่องเรือชมคอคอดคอรินท์ • เดลฟี่ • วิหารอพอลโล
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เดลฟี่ • คาลัมบากา • แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา)
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : แมทธีโอร่า • อะราโชวา • เอเธนส์ • ช้อปปิ้งย่านซินตักม่า     
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เอเธนส์ • ล่องเรือชมสามเกาะ อ่าวซาโรนิค • เอเธนส์
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เอเธนส์ • อะโครโปลิส • วิหารพาเธนอน • วิหารอีเรคธีอุม • วิหารโพรไพเลีย • แหลมซูเนี่ยน 
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : เอเธนส์ • ช้อปปิ้ง ย่านพลักก้า • เดินทางกลับ
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWQR1908A-GRAND GREECE
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวกเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
–         ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
–         ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
–         ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 95,900 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซและค่าบริการ (เชงเก้น) (ท่านล่ะ 7,000 บาท)
– ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 ยูโร / ท่าน(14 ยูโร)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)
*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***
บิน ไป – กลับ เอเธนส์  บินลงค่ำ นอนพักผ่อน ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
📌 ช่วงวันเดินทาง: กรกฎาคม 2567 – มีนาคม 2568

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWQR1908A-GRAND GREECE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้