ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567-68

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567-68-VSWPAY0610H-ICELAND-10 Day-Nov 24-Mar 25-AY-Horse Riding-ทัวร์แนะนำ-Horse Riding * Katla Ice Cave * Super Jeep-ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – มีนาคม ของทุกปี-ล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญ-พิเศษ...ทานอาหารอาหารซีฟู๊ดรสเลิศ-ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง-อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 10 วัน (1,000 บาท) *** หากท่านประทับใจในการบริการ-เดินทางโดย: สายการบินฟินแอร์ (AY)-ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***-สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมและกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)-ช่วงวันเดินทาง: พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68-กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

: Iceland >

 : ราคาเริ่มต้น 189,900  บาท

: 10 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
15 พฤศจิกายน 2024
24 พฤศจิกายน 2025
195,900 241,800 195,900 ว่าง 15 ที่
22 พฤศจิกายน 2024
1 ธันวาคม 2025
189,900 235,800 189,900 ว่าง 9 ที่
4 ธันวาคม 2024
13 ธันวาคม 2024
195,900 241,800 195,900 ว่าง 7 ที่
29 มกราคม 2025
7 กุมภาพันธ์ 2025
195,900 241,800 195,900 ว่าง 15 ที่
8 กุมภาพันธ์ 2025
17 กุมภาพันธ์ 2025
195,900 241,800 195,900 ว่าง 15 ที่
8 มีนาคม 2025
17 มีนาคม 2025
195,900 241,800 195,900 ว่าง 15 ที่
22 มีนาคม 2025
31 มีนาคม 2025
195,900 241,800 195,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567-68

✨ICELAND✨
 Horse Riding * Katla Ice Cave * Super Jeep

ข้อดีของการเที่ยวไอซ์แลนด์ 10 วัน
เนื่องจากประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณเส้นอาร์ติกเซอร์เคิล และอยู่ห่างจากทวีปยุโรปประมาณ 2,000 กิโลเมตร จึงทำให้มีกระแสลมรุนแรงในบางวัน ซึ่งทางบริษัททัวร์จำเป็นต้องสลับกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ หากวันท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์มีจำกัดจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากในการบริหารการท่องเที่ยว และที่สำคัญทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน มีเวลาให้ทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของไอซ์แลนด์ได้อย่างจุใจไม่เร่งรีบ มีโอกาสได้เห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ(Northern Light Phenomenon) มากขึ้นด้วย (เนื่องจากเราอยู่ในเกาะไอซ์แลนด์ถึง 7 คืน เฮลซิงกิ 1 คืน)
*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – มีนาคม ของทุกปี ***
*** ล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญ * พิเศษ…ทานอาหารอาหารซีฟู๊ดรสเลิศ ***

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
🔹 เรกยาวิก
🔹 วงแหวนทองคำ
🔹 ทุ่งลาวาเอลดราอุน
🔹 ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล
🔹 โจคูลซาลอน
🔹 หาดไดมอนด์บีช
🔹 *** ล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญ
🔹 เรย์นิสฟายาร่า
🔹 เรนิสแดรงการ์
🔹 อาร์นาร์ดรังกูร์ ‘Eagle Rock’
🔹 น้ำตกสโกกาฟอสส์
🔹 น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส
🔹 น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา
🔹 ธารน้ำแข็งลางโจกุล
🔹 ประภาคารกรอตต้า
🔹 แช่น้ำแร่บูลลากูน
🔹 กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์
🔹 ภูเขาเคิร์กจูเฟล
🔹 เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลา
🔹 ขับรถสโนว์โมบิล
🔹 ล่องเรือชมปลาวาฬ
🔹 ขี่ม้าชมวิวที่สวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2567-68
VSWPAY0610H-ICELAND-10 Day-Nov 24-Mar 25
AY-Horse Riding
◽️วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ-ชมเมือง
◽️วันที่สอง    เรคยาวิค-วงแหวนทองคำ-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำพุร้อนกีเซอร์-น้ำตกกูลฟอสส์-เคริด-เซลฟอสส์
◽️วันที่สาม    น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส–หาดทรายดำ–เรนิสแดรงการ์-อาร์นาร์ดรังกูร์(หินนกอินทรีย์)-น้ำตกสโกกาฟอสส์-วิค/เฮลล่า
◽️วันที่สี่       ดีร์โฮเลย์-ทุ่งลาวาเอลดราอุน-ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล-โจคูลซาลอน-หาดไดมอนด์บีช
◽️วันที่ห้า     เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลา-ชมปากปล่องภูเขาไฟเคริด-ฟาร์มม้า-ขี่ม้าชมวิว-เซลฟอสส์
◽️วันที่หก     เรคยาวิค-กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์-ภูเขาเคิร์กจูเฟล-ชมเมืองเก่าเรคยาวิค-นำท่านล่าแสงเหนือ
◽️วันที่เจ็ด    เรคยาวิค-ธารน้ำแข็งลางโจกุล-ขับรถสโนว์โมบิล-ช้อปปิ้งในเมืองเก่าเรคยาวิค-ชมวิวเมือง-เรคยาวิค(อาคารพาลาน)
◽️วันที่แปด   เรคยาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-แช่น้ำแร่บูล ลากูน
◽️วันที่เก้า     เรคยาวิค-กรุงเฮลซิงกิ-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบ     สนามบินสุวรรณภูมิ
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงเดือน ก.ย. – มี.ค. ***
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWPAY0610H-ICELAND-Nov 24-Mar 25
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม
*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
*ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 10 วัน (1,000 บาท) *** หากท่านประทับใจในการบริการ
🛫 เดินทางโดย: สายการบินฟินแอร์ (AY)
*ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***
*สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
📌 ช่วงวันเดินทาง: พฤศจิกายน 67 – มีนาคม 68
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY
VSWPAY0610H-ICELAND-Nov 24-Mar 25

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้