ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567-VSPV-LISBCN9D6N-EK-PORTUGAL-SPAIN-9DAYS6NIGHTS-EK-ทัวร์แนะนำ-จุดเด่นของรายการทัวร์-เยี่ยมชมพระราชวังพีน่า-ปราสาทอัลกาซาร์-สนามฟุตบอล-สโมสรบาเซโลน่า-มหาวิหารแห่งโทเลโด้-ราคาเริ่มต้น: 90,988 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม-*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากประเทศสเปน ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท-ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์-กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียมโดยประมาณอีกท่านละ 1,700 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 2,300 บาท-*ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ10ยูโร รวมทั้งทริป80 ยูโร/คน-เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตต์ EMIRATE AIRLINE (EK)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: 15 – 23 กันายน 2567 และ 22 – 30 ตุลาคม 2567

: Portugal >

 : ราคาเริ่มต้น 90,988  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
15 กันยายน 2024
23 กันยายน 2024
90,988 107,988 90,988 ว่าง 15 ที่
22 ตุลาคม 2024
30 ตุลาคม 2024
90,988 107,988 90,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

✨PORTUGAL SPAIN✨
9 DAYS 6 NIGHTS By Emirates Airline (EK)

🌈จุดเด่นของรายการทัวร์
✨เยี่ยมชมพระราชวังพีน่า
✨ปราสาทอัลกาซาร์
✨สนามฟุตบอล-สโมสรบาเซโลน่า
✨มหาวิหารแห่งโทเลโด้

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567
VSPV-LISBCN9D6N-EK
PORTUGAL SPAIN
9DAYS6NIGHTS-EK
◽️วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนานาชาติดูไบ–สนามบินนานาชาติลิสบอน
◽️วันที่สอง: เมืองลิสบอน-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่-หอคอยเบเล็ม–มหาวิหารเจอโร นิโม   
◽️วันที่สาม: แหลมโรก้า-เมืองซินตร้า-พระราชวังพีน่า–เมืองเมริดา
◽️วันที่สี่: เมืองเมริดา–เมืองกาเซเรส–ย่านเมืองเก่า–หอคอยบูคาโก–เมืองโทเลโด้–มหาวิหารแห่งโทเลโด้–ป้อมอัลคาซ่าร์–โทเลโด้พาโนรามา
◽️วันที่ห้า: ลาโรซ่าเอาท์เลท–กรุงมาดริด-อนุสาวรีย์ดอนฆิโฮเต้–น้ำพุไซเบลิส–พลาซ่ามายอร์– ประตูพระอาทิตย์–รูปปั้นหมีแห่งมาดริด–สนามฟุตบอลซานติเอโกเบอร์นาบิว– พิพิธภัณฑ์ปราโด
◽️วันที่หก: เมืองเซโกเวีย–สะพานส่งน้ำโรมัน–ปราสาทอัลกาซาร์–เมืองซาราโกซ่า
◽️วันที่เจ็ด: ซาราโกซ่า–จัตุรัสสเปน–วิหารพระแม่มาเรีย-ALJAFERIA PALACE–เมืองบาร์เซโลน่า-สนามฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลน่า–เนินเขามองต์คูอิก
◽️วันที่แปด: มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย-อนุสาวรีย์โคลัมบัส–ถนนลารัมบลาส-อิสระช้อปปิ้ง- สนามบินบาร์เซโลน่า                                                  
◽️วันที่เก้า: สนามบินดูไบ–สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSPV-LISBCN9D6N-EK-PORTUGAL-SPAIN
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
*การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
*กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก หรือค่าโรงแรมที่พัก (กรณีที่ได้ชำระค่าโรงแรมไปแล้วเต็มจำนวน)
*กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
*หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
*เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ทำให้มีเงื่อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบัตรที่นั่งไม่สามารถล็อคที่นั่งได้  ซึ่งโดยปกติแล้วตั๋วกรุ๊ปจะได้ที่นั่งในโซนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และจะออกเลขที่นั่งเรียงลำดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ลำดับไปตามแถวที่นั่งบนเครื่อง หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้สายการบินมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีการขายที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการนั่งติดกัน หรือที่นั่งพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลูกค้าอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 90,988 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากประเทศสเปน ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท
-ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์
-กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียมโดยประมาณอีกท่านละ 1,700 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 2,300 บาท
*ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ10ยูโร รวมทั้งทริป80 ยูโร/คน
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตต์ EMIRATE AIRLINE (EK)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: 15 – 23 กันายน 2567 และ 22 – 30 ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSPV-LISBCN9D6N-EK-PORTUGAL-SPAIN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้