ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567-VSWTK0809L-PORTUGAL-SPAIN-ทัวร์แนะนำ-โปรตุเกส-สเปน 9 วัน 6 คืน (มรดกโลก)-HIGHLIGHT!!!-ชมแหลมโรก้า ไฮไลท์โปรตุเกส-เข้าชม วิหารกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า-เข้าชม พระราชวังหลวง-เข้าชม สวนปาร์คกูเอล-ชม สะพานส่งน้ำโรมัน-ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์-อิสระช้อปปิ้งเอาท์เลต La Roca Village-ชมระบำฟลาเมงโก (Flamenco)-เมนูพิเศษ!!! ปลาซาร์ดีนโปรตุเกส / หมูหันสเปน / ข้าวผัดสเปน / ทาร์ตไข่สเปน / นกกระทาอบ เมนูประจำเมืองโทเลโด้-ราคาเริ่มต้น: 79,900 บาท-อัตราค่าบริการ-*ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 6,000 บาท-*ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)-*ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช (TK)-ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ธันวาคม 2567

: Portugal >

 : ราคาเริ่มต้น 79,900  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
21 มิถุนายน 2024
29 มิถุนายน 2024
79,900 104,900 79,900 ว่าง 18 ที่
20 กรกฎาคม 2024
28 กรกฎาคม 2024
82,900 107,900 82,900 ว่าง 20 ที่
8 สิงหาคม 2024
16 สิงหาคม 2024
82,900 107,900 82,900 ว่าง 20 ที่
5 ตุลาคม 2024
13 ตุลาคม 2024
92,900 117,900 92,900 ว่าง 20 ที่
19 ตุลาคม 2024
27 ตุลาคม 2024
92,900 117,900 92,900 ว่าง 20 ที่
9 พฤศจิกายน 2024
17 พฤศจิกายน 2024
79,900 140,900 79,900 ว่าง 20 ที่
17 พฤศจิกายน 2024
25 พฤศจิกายน 2024
79,900 140,900 79,900 ว่าง 20 ที่
1 ธันวาคม 2024
9 ธันวาคม 2024
89,900 116,800 89,900 ว่าง 20 ที่
2 ธันวาคม 2024
10 ธันวาคม 2024
95,900 120,900 95,900 ว่าง 20 ที่
7 ธันวาคม 2024
15 ธันวาคม 2024
89,900 116,800 89,900 ว่าง 20 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

✨ PORTUGAL✨SPAIN ✨
โปรตุเกส – สเปน 9 วัน 6 คืน (มรดกโลก)

HIGHLIGHT!!!
🔹 ชมแหลมโรก้า ไฮไลท์โปรตุเกส
🔹 เข้าชม วิหารกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า
🔹 เข้าชม พระราชวังหลวง
🔹 เข้าชม สวนปาร์คกูเอล
🔹 ชม สะพานส่งน้ำโรมัน
🔹 ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์
🔹 อิสระช้อปปิ้งเอาท์เลต La Roca Village
🔹 ชมระบำฟลาเมงโก (Flamenco)
เมนูพิเศษ!!! ปลาซาร์ดีนโปรตุเกส / หมูหันสเปน / ข้าวผัดสเปน / ทาร์ตไข่สเปน / นกกระทาอบ เมนูประจำเมืองโทเลโด้

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567
VSWTK0809L
PORTUGAL-SPAIN
◽️วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
◽️วันที่สอง    ลิสบอน-แหลมโรก้า-เมืองเก่าซินตร้า-ชิมทาร์ตไข่-อิสระเดินเล่นย่าน อเวนิด้า ลิสบอน
◽️วันที่สาม    ลิสบอน-หอคอย เบเล็ม-มหาวิหารเจอโรนิโม-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร์รี่-อีโวร่า (มรดกโลก) ย่านเมืองเก่าอีโวร่า-โบสถ์กระดูก-คาเซเรส (สเปน)
◽️วันที่สี่       คาเซเรส-ชมย่านเมืองเก่าคาเซเรส (มรดกโลก)-โทเลโด้-ชมปูเอร์ตา เด บิซากรา-ชมมหาวิหารโทเลโด้-มาดริด
◽️วันที่ห้า     มาดริด-พระราชวังหลวง (มรดกโลก)-ชมเมืองหลวง-ชมย่านพลาซ่ามายอร์-ทานมื้อค่ำพร้อมชมระบำฟลามิงโก้
◽️วันที่หก     มาดริด-เซโกเบีย-สะพานส่งน้ำโรมัน-หมูหันสเปน–ซาราโกซ่า
◽️วันที่เจ็ด    ซาราโกซ่า-วิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์-บาร์เซโลน่า-ร้านของฝากสโมสรบาร์ซ่า-สวนปาร์คกูเอล-ถนน รา ลัมบรา-อิสระชอปปิ้ง-ข้าวผัดสเปน
◽️วันที่แปด   บาร์เซโลน่า-มองจูอิค-ย่านคาตาลุนย่า-คาซามิล่า-แวะเก็บภาพ ซากราด้า ฟามิเลียร์-อิสระชอปปิ้งเอาท์เลต ลาโลก้า-สนามบิน
◽️วันที่เก้า     กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWTK0809L-PORTUGAL-SPAIN
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

💖 ราคาเริ่มต้น: 79,900 บาท
อัตราค่าบริการ
*ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 6,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)
*ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช (TK)
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ธันวาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWTK0809L-PORTUGAL-SPAIN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้