ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567-VSPV-LISBCN9D6N-TK-PORTUGAL SPAIN-9DAYS6NIGHTS-TK-ทัวร์แนะนำ-จุดเด่นของรายการทัวร์-เยี่ยมชมพระราชวังพีน่า-ปราสาทอัลกาซาร์-สนามฟุตบอล-สโมสรบาเซโลน่า-มหาวิหารแห่งโทเลโด้-ราคาเริ่มต้น: 92,988 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม-*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากประเทศสเปน ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท-ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์-กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียมโดยประมาณอีกท่านละ 1,700 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 2,300 บาท-*ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ10ยูโร รวมทั้งทริป80 ยูโร/คน-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช TURKISH AIRLINE (TK)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: 06 – 14 ตุลาคม 2567

: Spain >

 : ราคาเริ่มต้น 92,988  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
6 ตุลาคม 2024
14 ตุลาคม 2024
92,988 109,988 92,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567

✨PORTUGAL SPAIN✨
9 DAYS 6 NIGHTS By TURKISH Airline (TK)

🌈จุดเด่นของรายการทัวร์
✨เยี่ยมชมพระราชวังพีน่า
✨ปราสาทอัลกาซาร์
✨สนามฟุตบอล-สโมสรบาเซโลน่า
✨มหาวิหารแห่งโทเลโด้

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์โปรตุเกส-สเปน 2567
VSPV-LISBCN9D6N-TK
PORTUGAL SPAIN
9DAYS6NIGHTS-TK
◽️วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนานาชาติดูไบ–สนามบินนานาชาติลิสบอน
◽️วันที่สอง: เมืองลิสบอน-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่-หอคอยเบเล็ม–มหาวิหารเจอโร นิโม   
◽️วันที่สาม: แหลมโรก้า-เมืองซินตร้า-พระราชวังพีน่า–เมืองเมริดา
◽️วันที่สี่: เมืองเมริดา–เมืองกาเซเรส–ย่านเมืองเก่า–หอคอยบูคาโก–เมืองโทเลโด้–มหาวิหารแห่งโทเลโด้–ป้อมอัลคาซ่าร์–โทเลโด้พาโนรามา
◽️วันที่ห้า: ลาโรซ่าเอาท์เลท–กรุงมาดริด-อนุสาวรีย์ดอนฆิโฮเต้–น้ำพุไซเบลิส–พลาซ่ามายอร์– ประตูพระอาทิตย์–รูปปั้นหมีแห่งมาดริด–สนามฟุตบอลซานติเอโกเบอร์นาบิว– พิพิธภัณฑ์ปราโด
◽️วันที่หก: เมืองเซโกเวีย–สะพานส่งน้ำโรมัน–ปราสาทอัลกาซาร์–เมืองซาราโกซ่า
◽️วันที่เจ็ด: ซาราโกซ่า–จัตุรัสสเปน–วิหารพระแม่มาเรีย-ALJAFERIA PALACE–เมืองบาร์เซโลน่า-สนามฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลน่า–เนินเขามองต์คูอิก
◽️วันที่แปด: มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย-อนุสาวรีย์โคลัมบัส–ถนนลารัมบลาส-อิสระช้อปปิ้ง- สนามบินบาร์เซโลน่า                                                  
◽️วันที่เก้า: สนามบินดูไบ–สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSPV-LISBCN9D6N-TK-PORTUGAL-SPAIN
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
*การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
*กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก หรือค่าโรงแรมที่พัก (กรณีที่ได้ชำระค่าโรงแรมไปแล้วเต็มจำนวน)
*กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
*หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
*เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ทำให้มีเงื่อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบัตรที่นั่งไม่สามารถล็อคที่นั่งได้  ซึ่งโดยปกติแล้วตั๋วกรุ๊ปจะได้ที่นั่งในโซนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และจะออกเลขที่นั่งเรียงลำดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ลำดับไปตามแถวที่นั่งบนเครื่อง หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้สายการบินมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีการขายที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการนั่งติดกัน หรือที่นั่งพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลูกค้าอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 92,988 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากประเทศสเปน ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท
-ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์
-กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียมโดยประมาณอีกท่านละ 1,700 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ 2,300 บาท
*ค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ10ยูโร รวมทั้งทริป80 ยูโร/คน
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช TURKISH AIRLINE (TK)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: 06 – 14 ตุลาคม 2567  

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSPV-LISBCN9D6N-TK-PORTUGAL-SPAIN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้