ทัวร์อียิปต์ 2567

ทัวร์อียิปต์ 2567-VSPV-EGYCLASSIC-7D5N-WY-CLASSIC EGYPT-AUG-DEC 24-ทัวร์ขายดี-ไคโร-อัสวาน-อาบูซิมเบล-ลุกซอร์-นอนเรือ 4 คืน-ปีรามิด / สฟริงซ์ / กีซ่า-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ-เสาหินโอเบลิสก์ – วิหารคอมออมโบ-มหาวิหารอาบูซิมเบล-หุบผากษัตริย์ – วิหารเอ็ดฟู-วิหารคาร์นัค – วิหารลุกซอร์-ราคาเริ่มต้น: 72,988 บาท-เดินทางโดย: สายการบินโอมาน แอร์ (WY)-ช่วงวันเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2567

: Egypt >

 : ราคาเริ่มต้น 72,988  บาท

: 7 วัน 5 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
25 กรกฎาคม 2024
31 กรกฎาคม 2024
72,988 83,988 72,988 CLOSE
9 สิงหาคม 2024
15 สิงหาคม 2024
72,988 83,988 72,988 ว่าง 17 ที่
20 กันยายน 2024
26 กันยายน 2024
72,988 83,988 72,988 ว่าง 11 ที่
11 ตุลาคม 2024
17 ตุลาคม 2024
79,988 92,988 79,988 ว่าง 15 ที่
17 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
79,988 92,988 79,988 ว่าง 26 ที่
22 พฤศจิกายน 2024
28 พฤศจิกายน 2024
79,988 92,988 79,988 ว่าง 20 ที่
6 ธันวาคม 2024
12 ธันวาคม 2024
79,988 92,988 79,988 ว่าง 20 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์อียิปต์ 2567

✨ CLASSIC-B EGYPT✨
ไคโร-อัสวาน-อาบูซิมเบล-ลุกซอร์
✨นอนเรือ 4 คืน✨

🔹ปีรามิด / สฟริงซ์ / กีซ่า
🔹พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
🔹ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ
🔹เสาหินโอเบลิสก์ – วิหารคอมออมโบ
🔹มหาวิหารอาบูซิมเบล
🔹หุบผากษัตริย์ – วิหารเอ็ดฟู
🔹วิหารคาร์นัค – วิหารลุกซอร์

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์อียิปต์ 2567
VSPV-EGYCLASSIC-7D5N-WY
CLASSIC EGYPT-AUG-DEC 24
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ไคโร-บินภายใน-เมืองลุกซอร์-เรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองลุกซอร์-หุบเขากษัตริย์-วิหารฮัตเชปสุต-เอ็ดฟู
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองเอ็ดฟู-เมืองคอมออมโบ-อัสวาน-เรือสำราญ
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : อัสวาน-อาบูซิมเบล-อัสวาน-เรือสำราญ      
◽️วันที่หกของการเดินทาง : อัสวาน-บินภายใน-ไคโร-ส่งออกสนามบิน
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : มัสกัต (โอมาน)-สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSPV-EGYCLASSIC-7D5N-WY
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
*ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
*ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 72,988 บาท
🛫 เดินทางโดย: สายการบินโอมาน แอร์ (WY)
📌 ช่วงวันเดินทาง: สิงหาคม – ธันวาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSPV-EGYCLASSIC-7D5N-WY
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้