ทัวร์อียิปต์ 2567

ทัวร์อียิปต์ 2567-VSHORUSEGY8D5N-EK-HORUS EGYPT-เทพเจ้าฮอรัส 8D5N-EK-ทัวร์แนะนำ-เทพเจ้าฮอรัส กำเนิดฟาโรห์-ไคโร-อัสวาน-อาบูซิมเบล-ลุกซอร์-เมืองกีซ่า เข้าชม “มหาปีรามิด”-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-เขื่อนยักษ์อัสวาน-ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ-ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-ชมวิหารคอมออมโบ-ชมวิหารเอ็ดฟู-ชมหุบผากษัตริย์-ชมมหาวิหารคาร์นัค-บินภายใน 2 เที่ยว จาก CAI -ASW // LXR – CAI-พักโรงแรม 4 ดาว นอนไคโร 2 คืน นอนเรือสำราญ 3 คืน-ราคาเริ่มต้น: 78,988 บาท-รวมค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 - 45 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)-แต่ไม่รวมค่ายื่นวีซ่าอียิปต์ประจำประเทศไทย*ในกรณ๊ผู้เดินทางไม่สะดวกให้ทางทัวร์ยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการยื่นวีซ่าอีกครั้ง ประมาณ 2,300 บาท พร้อมเอกสารการงาน, การเงิน,Bank Guarantee ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ-ไม่รวมค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอียิปต์ และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย-ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 5 โรงแรม-ค่าทิปบริกรบนเรือ แนะนำให้รวบรวมไว้ที่หัวหน้าทัวร์ USD 10 / ต่อท่าน / ทริป-เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)-น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567

: Egypt >

 : ราคาเริ่มต้น 78,988  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
1 มิถุนายน 2024
8 มิถุนายน 2024
78,988 89,988 78,988 Sold Out
20 กรกฎาคม 2024
27 กรกฎาคม 2024
78,988 89,988 78,988 ว่าง 15 ที่
10 สิงหาคม 2024
17 สิงหาคม 2024
78,988 89,988 78,988 ว่าง 15 ที่
12 ตุลาคม 2024
19 ตุลาคม 2024
84,988 97,988 84,988 ว่าง 15 ที่
16 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
84,988 97,988 84,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์อียิปต์ 2567

✨HORUS EGYPT ✨
เทพเจ้าฮอรัส กำเนิดฟาโรห์
✨ไคโร ✨อัสวาน ✨อาบูซิมเบล ✨ลุกซอร์

🔹เมืองกีซ่า เข้าชม “มหาปีรามิด”
🔹ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์    
🔹เขื่อนยักษ์อัสวาน
🔹ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ
🔹ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล
🔹ชมวิหารคอมออมโบ
🔹ชมวิหารเอ็ดฟู
🔹ชมหุบผากษัตริย์
🔹ชมมหาวิหารคาร์นัค
✨บินภายใน 2 เที่ยว จาก CAI -ASW // LXR – CAI
✨พักโรงแรม 4-5 ดาว  นอนไคโร 2 คืน นอนเรือสำราญ 3 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์อียิปต์ 2567
VSHORUSEGY8D5N-EK
HORUS EGYPT-เทพเจ้าฮอรัส 8D5N-EK
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินดูไบ-สนามบินไคโร-CAIRO MUSEUM-CITADEL&MOHAMMED ALI MOSQUE
◽️วันที่สามของการเดินทาง : SAKKARA STEP PYRAMID-MEMPHIS-PYRAMID-SPHINX AI GIZA-ตลาดข่านเอลคาลิ KHALILI MARKET
*ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : บินภายในไปอัสวาน (CAIRO-ASWAN )-เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณ- เรือเฟลุคกะ
**ไฟล์ภายในเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการปิดกรุ๊ฟและการจองตั๋วแต่ละคณะ **
*นอกจากเรือใบเฟลุคกะท่านยังสามารถซื้อ OPTIONS นั่งเรือ ไปยังหมู่บ้านชาวนิวเบียน  (NUBIAN VILLAGE) ราคา ประมาณ 30 -40 USD / PAXS
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : มหาวิหารอาบูซิมเบล ABU SIMBEL-วิหารคอมออมโบ KOM OMBO TEMPLE-เมืองเอ็ดฟู EDFU
◽️วันที่หกของการเดินทาง : วิหารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE-เมืองลักซอร์ LUXOR
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ล่องเรือแม่น้ำไนล์-เวสต์แบงก์ WEST BANK-ชมหุบผากษัตริย์  VALLEY OF THE KINGS- วิหารฟาโรห์ฮัตเชปซุต TEMPLE OF QUEEN HATSHEPSUT-มหาวิหารคาร์นัค GREAT TEMPLE OF KARNAK
**ไฟล์ภายในเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการปิดกรุ๊ฟและการจองตั๋วแต่ละคณะ **
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สนามบินไคโร-สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSHORUSEGY8D5N-EK-HORUS EGYPT)
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง
*ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

💖 ราคาเริ่มต้น: 78,988 บาท
รวมค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 – 45 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
แต่ไม่รวมค่ายื่นวีซ่าอียิปต์ประจำประเทศไทย*ในกรณ๊ผู้เดินทางไม่สะดวกให้ทางทัวร์ยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการยื่นวีซ่าอีกครั้ง ประมาณ 2,300 บาท พร้อมเอกสารการงาน, การเงิน,Bank Guarantee
ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
ไม่รวมค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)
-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอียิปต์   และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
-ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 5 โรงแรม
-ค่าทิปบริกรบนเรือ แนะนำให้รวบรวมไว้ที่หัวหน้าทัวร์ USD 10 / ต่อท่าน / ทริป
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)
น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ต่อใบ /  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSHORUSEGY8D5N-EK-HORUS EGYPT
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้