ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567-68

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567-68-VSWQR0610C-SCANDINAVIA-DNFS-06-15 OCT 24_16-25 OCT 24-ทัวร์แนะนำ-DENMARK * NORWAY * FINLAND * SWEDEN-สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ-เดนมาร์ก * นอร์เวย์ * ฟินแลนด์ * สวีเดน-10 วัน QR นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-พักในเรือสำราญ 2 ลำ Viking Line และ DFDS(SEAVIEW) ห้องพักวิวทะเล-นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana-ล่องเรือชมความงามของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)-อาหารท้องถิ่นและอาหารเอเชียรสเลิศ-เที่ยวครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และ เฮลซิงกิ-เที่ยวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” เมืองมรดกโลดสุดแสนโรแมนติก-มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง-น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชวันล่ะ 1 ขวด-ราคาเริ่มต้น: 112,900 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม-ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 16 ยูโร)-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่น 7,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม)-เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ)หรือห้องพักบนเรือสำราญ(ห้องสวีท) กรุณาติดต่อพนักงานขาย **ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน 2567 - มีนาคม 2568

: Scandinavia >

 : ราคาเริ่มต้น 112,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
6 ตุลาคม 2024
15 ตุลาคม 2024
112,900 145,800 112,900 ว่าง 10 ที่
16 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
112,900 145,800 112,900 ว่าง 12 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567-68

✨SCANDINAVIA✨
DENMARK * NORWAY * FINLAND * SWEDEN
สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ
เดนมาร์ก * นอร์เวย์ * ฟินแลนด์ * สวีเดน
10 วัน QR นั่งรถไฟสายโรแมนติก

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✨พักในเรือสำราญ 2 ลำ Viking Line และ DFDS(SEAVIEW) ห้องพักวิวทะเล
✨นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
✨ล่องเรือชมความงามของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)
✨อาหารท้องถิ่นและอาหารเอเชียรสเลิศ
✨เที่ยวครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และ เฮลซิงกิ
✨เที่ยวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” เมืองมรดกโลดสุดแสนโรแมนติก
✨มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง
✨น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชวันล่ะ 1 ขวด

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2567-68
VSWQR0610C
SCANDINAVIA-DNFS-
10 DAYS QR-06-15 OCT 24_16-25 OCT 24
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : โคเปนเฮเก้น-ชมเมือง-ลิตเติ้ลเมอร์เมด-ล่องเรือสำราญ DFDS (พักห้อง SEA VIEW)
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ออสโล-ชมกรุงออสโล-ฟลัม/วอส
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : ฟลัม/วอสส-ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)-นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์)-เบอร์เกน       
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เบอร์เกน-ชมเมือง-นั่งรถรางขึ้นยอดเขา Floyen-โกล
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เกลโล่ – ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด 
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : คาร์ลสตัด-โอเรบรู-สต๊อกโฮล์ม-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สต๊อคโฮล์ม-ชมเมือง-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-เข้าชมศาลาวาการเมือง-แกมล่าสแตน- ล่องเรือสำราญ Viking Line (พักห้อง SEA VIEW)
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : เฮลซิงกิ-ชมเมือง-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : โดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWQR0610C-SCANDINAVIA-DNFS
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
–         ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
–         ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
–         ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 112,900 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 16 ยูโร)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่น 7,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)
**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ)หรือห้องพักบนเรือสำราญ(ห้องสวีท) กรุณาติดต่อพนักงานขาย **
📌 ช่วงวันเดินทาง: 06 – 15 ตุลาคม 67 // 16 – 25 ตุลาคม 67

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWQR0610C-SCANDINAVIA-DNFS
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้