ทัวร์สเปน 2567

ทัวร์สเปน 2567-VSWPQR0811M-Grand Spain-ทัวร์แนะนำ-แกรนด์สเปน 11 วัน-7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน)-Tour Premium-พักโรงแรม 4 – 5 ดาว-อาหารพื้นเมือง * ซีฟู๊ดรสเลิศ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์-มาดริด-โทเลโด (มรดกโลก)-อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)-พระราชวังหลวง-พลาซ่า มายอร์-ปูเอต้าเดลซอล-เซโกเบีย-อาวีลา-ซาลามังกา-กาเซเรส-เมรีด้า-เซบีญ่า-ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์-ชมระบำฟลาเมงโก้-เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส-รอนดา-กรานาดา-พระราชวังอาลัมบรา-มหาวิหารแห่ง กรานาด้า-มูเซีย-บาร์เซโลน่า-ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet-ราคาเริ่มต้น: 159,900 บาท-อัตราค่าบริการ รวมค่าวีซ่า และทิปพนักงานขับรถแล้ว-แต่ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท / ท่าน (1,650 บาท)-เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: มกราคม - ตุลาคม 2567

: Spain >

 : ราคาเริ่มต้น 159,900  บาท

: 11 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 - 5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
29 เมษายน 2024
9 พฤษภาคม 2024
159,900 198,800 159,900 Sold Out
18 พฤษภาคม 2024
28 พฤษภาคม 2024
162,900 201,800 162,900 Sold Out
1 มิถุนายน 2024
11 มิถุนายน 2024
162,900 201,800 162,900 ว่าง 15 ที่
19 กรกฎาคม 2024
29 กรกฎาคม 2024
169,900 208,800 169,900 ว่าง 15 ที่
9 สิงหาคม 2024
19 สิงหาคม 2024
169,900 208,800 169,900 ว่าง 15 ที่
19 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
6 ตุลาคม 2024
16 ตุลาคม 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่
19 ตุลาคม 2024
29 ตุลาคม 2024
159,900 198,800 159,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สเปน 2567

✨Grand Spain✨
✨แกรนด์สเปน 11 วัน✨
7 แคว้นสวย ชมเมืองมรดกโลก (บินภายใน)
Tour Premium
✨พักโรงแรม 4 – 5 ดาว✨
✨อาหารพื้นเมือง * ซีฟู๊ดรสเลิศ * เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์✨

✅ มาดริด
✅ โทเลโด (มรดกโลก)
✅ อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)  
✅ พระราชวังหลวง
✅ พลาซ่า มายอร์
✅ ปูเอต้าเดลซอล
✅ เซโกเบีย
✅ อาวีลา
✅ ซาลามังกา
✅ กาเซเรส
✅ เมรีด้า
✅ เซบีญ่า
✅ ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์
✅ ชมระบำฟลาเมงโก้
✅ เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส
✅ รอนดา
✅ กรานาดา
✅ พระราชวังอาลัมบรา
✅ มหาวิหารแห่ง กรานาด้า
✅ มูเซีย
✅ บาร์เซโลน่า
✅ ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สเปน 2567-
VSSWPQR0811M
Grand Spain
◽️วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
◽️วันที่สอง: มาดริด – โทเลโด (มรดกโลก) – อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)    
◽️วันที่สาม: มาดริด – พระราชวังหลวง –  พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล
◽️วันที่สี่: มาดริด – เซโกเบีย – อาวีลา – ซาลามังกา 
◽️วันที่ห้า: ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า
◽️วันที่หก: เมรีด้า – เซบีญ่า – ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์ – ชมระบำฟลาเมงโก้
◽️วันที่เจ็ด: เซบีญ่า – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา
◽️วันที่แปด: กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย 
◽️วันที่เก้า: บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ช้อปปิ้งย่าน ถนนลาลัมบา 
◽️วันที่สิบ: บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบเอ็ด: สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ)
หมายเหตุ       
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

💖 ราคาเริ่มต้น: 159,900 บาท
อัตราค่าบริการ รวมค่าวีซ่า และทิปพนักงานขับรถแล้ว
แต่ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท / ท่าน (1,650 บาท)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: มกราคม – ตุลาคม 2567   

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY https://www.facebook.com/Vacationstory  
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247 https://www.instagram.com/vacationstory247/ 
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247 https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY

THE VACATION STORY-VSWPQR0811M-Grand Spain
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้