ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68

ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68-VSWPTK0811M-NORTHERN SPAIN & PORTUGAL-11 Day-TK-JUN 24-MAR 25-ทัวร์แนะนำ-สเปนเหนือ & โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-มาดริด-เซโกเบีย-บายาโดริด-บูร์โกส-บิลเบา-ซานติยานา เดล มาร์-กิฆอน-โอเวียโด-ลูโก้-ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า-บราก้า-ปอร์โต้-โคอิมบรา-โอบิโดส-แหลมโรก้า-ซินทรา-พระราชวังแห่งชาติเปนา-ลิสบอน-ราคาเริ่มต้น: 145,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม : * ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-* ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง-อัตราค่าบริการไม่รวม : *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท)-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) (TK)-*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน 2567 - มีนาคม 2568-*ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป

: Europe >

 : ราคาเริ่มต้น 145,900  บาท

: 11 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 สิงหาคม 2024
19 สิงหาคม 2024
159,900 195,800 159,900 ว่าง 15 ที่
19 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
145,900 181,800 145,900 ว่าง 15 ที่
6 ตุลาคม 2024
16 ตุลาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่
19 ตุลาคม 2024
29 ตุลาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่
14 พฤศจิกายน 2024
24 พฤศจิกายน 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่
30 พฤศจิกายน 2024
10 ธันวาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่
24 ธันวาคม 2024
3 มกราคม 2025
159,900 195,800 159,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
6 มกราคม 2025
159,900 195,800 159,900 ว่าง 15 ที่
31 มกราคม 2025
10 กุมภาพันธ์ 2025
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่
11 กุมภาพันธ์ 2025
21 กุมภาพันธ์ 2025
149,900 185,800 149,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68

✨NORTHERN SPAIN & PORTUGAL✨
สเปนเหนือ & โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
* มาดริด
* เซโกเบีย
* บายาโดริด
* บูร์โกส
* บิลเบา
* ซานติยานา เดล มาร์
* กิฆอน
* โอเวียโด
* ลูโก้
* ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า
* บราก้า
* ปอร์โต้
* โคอิมบรา
* โอบิโดส
* แหลมโรก้า
* ซินทรา
* พระราชวังแห่งชาติเปนา
* ลิสบอน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68
VSWPTK0811M
NORTHERN SPAIN & PORTUGAL
11 Day-TK-JUN 24-MAR 25
◽️วันแรกของการเดินทาง: สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
◽️วันที่สองของการเดินทาง: โดฮา-มาดริด-เซโกเบีย (มรดกโลก)-บายาโดริด
◽️วันที่สามของการเดินทาง: บายาโดริด-บูร์โกส (มรดกโลก)-บิลเบา   
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง: บิลเบา-ซานติยานา เดล มาร์-กิฆอน 
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง: กิฆอน-โอเวียโด (มรดกโลก)-ลูโก้ (มรดกโลก)
◽️วันที่หกของการเดินทาง: ลูโก้-ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า (มรดกโลก)-บราก้า (มรดกโลก) 
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง: บราก้า-ปอร์โต้ (มรดกโลก)-ชมเมืองเก่า-ร้านหนังสือเลลโล-ล่องเรือชม-แม่น้ำดูโร
◽️วันที่แปดของการเดินทาง: ปอร์โต-โคอิมบรา (มรดกโลก)-ออบิโดส-ลิสบอน 
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง: ลิสบอน-ซินตร้า (มรดกโลก)-พระราชวังแห่งชาติเปนา-แหลมโรก้า-ลิสบอน-ชมเมือง 
◽️วันที่สิบของการเดินทาง: ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง: อิสตันบูล-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWPTK0811M-NORTHERN SPAIN & PORTUGAL
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
–         ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
–         ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
–         ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 145,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม :
* ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
* ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) (TK)
*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน 2567 – มีนาคม 2568
*ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWPTK0811M-NORTHERN SPAIN & PORTUGAL
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้