ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68

ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68-VSHTCC230127-SPAIN PORTUGAL-ทัวร์แนะนำ-10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส-ไฮไลท์โปรแกรม-บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-ซาราโกซ่า-ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์-เซโกเบีย-ปราสาทอัลคาร์ซาร์-มาดริด-โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-พระราชวังหลวง-คอร์โดบ้า-เซบีญ่า-หอคอยฆีรัลดา-ชมระบำฟลาเมนโก้-ฟารู่ (โปรตุเกส)-ซาเกรส-มหาวิหารเจอโรนิโม-หอคอยเบเล็ง-ลิสบอน-ราคาเริ่มต้น: 109,900 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) และ ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: 14-23 ต.ค. 67 / 22-31 ต.ค. 67 / 27 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 (ปีใหม่)

: Spain >

 : ราคาเริ่มต้น 109,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
14 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
109,900 128,900 109,900 ว่าง 15 ที่
22 ตุลาคม 2024
31 ตุลาคม 2024
109,900 128,900 109,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
5 มกราคม 2025
119,900 140,900 119,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68

✨ SPAIN PORTUGAL✨
10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
✅บาร์เซโลน่า
✅มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
✅ซาราโกซ่า
✅ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์
✅เซโกเบีย
✅ปราสาทอัลคาร์ซาร์
✅มาดริด
✅โทเลโด
✅มหาวิหารโทเลโด
✅พระราชวังหลวง
✅คอร์โดบ้า
✅เซบีญ่า
✅หอคอยฆีรัลดา
✅ชมระบำฟลาเมนโก้
✅ฟารู่ (โปรตุเกส)
✅ซาเกรส
✅มหาวิหารเจอโรนิโม
✅หอคอยเบเล็ง
✅ลิสบอน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 2567-68
VSHTCC230127
SPAIN PORTUGAL
◽️วันแรก: กรุงเทพมหานคร
◽️วันที่สอง: บาร์เซโลนา-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-ช้อปปิ้งจุใจ    
◽️วันที่สาม: ยอดเขามองเซอร์รัต-ซาราโกซ่า-ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์
◽️วันที่สี่: เซโกเวีย-สะพานส่งน้ำโรมัน-ปราสาทอัลกาซาร์-มาดริด  (พักค้าง 2 คืน)  
◽️วันที่ห้า: โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-พระราชวังหลวง-มาดริด
◽️วันที่หก: มาดริด-คอร์โดบา-สุเหร่าเมซกีต้า-เซบีญ่า-ชมระบำฟลาเมนโก้
◽️วันที่เจ็ด: เซบีย่า-มหาวิหารเซบีย่า-หอคอยฆีรัลดา-อิโวลา-ลิสบอน (พักค้าง 2 คืน)
◽️วันที่แปด: ซินทรา-พระราชวังพีน่า-แหลมโรคา     
◽️วันที่เก้า: มหาวิหารเจอโรนิโม-หอคอยเบเล็ง-ลิสบอน-ดูไบ
◽️วันที่สิบ: กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSHTCC230127-SPAIN PORTUGAL
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก       ปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 109,900 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) และ ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: 14-23 ต.ค. 67 / 22-31 ต.ค. 67 / 27 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 (ปีใหม่)

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSHTCC230127-SPAIN PORTUGAL
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้