ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567-VSWQR1109M-GRAND SWISS-9 DAYS-QR-APR-OCT 2024-ทัวร์แนะนำ-SUMMER-แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเซอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์ & เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส & กอร์เนอแกรต-SWITZERLAND-ดินแดนในฝัน เรานำท่านเที่ยวชมเมืองสวยๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก-สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของทุ่งหญ้า, ทะเลสาบและขุนเขา, ช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยหิมะในหมู่บ้านเล็กๆ และป่าไม้ระหว่างทางจะขาวโพลน-รายการนี้รวมค่าใช่จ่ายในการนั่งรถไฟสายโรแมนติก...ถึงสี่เส้นทาง-1. Bernina Express-2. Glacier Express-3. Gornergrat Train-4. Jungfrau Train-คุ้มกับเวลาอันมีค่าของทุกท่านอย่างแท้จริง-บินกับสายการบินอันดับ 1 ของโลก-จุดเด่นของรายการเดินทาง-นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก)-นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)-พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ-พักในเมืองท่องเที่ยวแสนสวย โรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารเช้าแบบ Hot Breakfast-นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-เที่ยวเมืองโลซานน์-ชมกรุงเจนีวา-นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี-ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย-เมนูฟองดู 3 ชนิด อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ-ราคาเริ่มต้น: 128,900 บาท-ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น 6,000.-บาท-ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน ต่อวัน (900 บาท หากท่านประทับใจในการเดินทาง)-ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถท่านล่ะ 16 ฟรังค์สวิสฯ-เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: เมษายน-ตุลาคม 2567-คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น

: Switzerland >

 : ราคาเริ่มต้น 128,900  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
11 กรกฎาคม 2024
19 กรกฎาคม 2024
128,900 158,800 128,900 CLOSE
24 สิงหาคม 2024
1 กันยายน 2024
128,900 158,800 128,900 CLOSE
14 กันยายน 2024
22 กันยายน 2024
128,900 158,800 128,900 ว่าง 15 ที่
4 ตุลาคม 2024
12 ตุลาคม 2024
128,900 158,800 128,900 ว่าง 10 ที่
10 ตุลาคม 2024
18 ตุลาคม 2024
128,900 158,800 128,900 ว่าง 15 ที่
18 ตุลาคม 2024
26 ตุลาคม 2024
126,900 156,800 126,900 ว่าง 3 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

✨ GRAND SWITZERLAND✨
SUMMER
  ✨แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเซอร์แมท✨
   นั่งรถไฟกลาเซียร์ & เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส & กอร์เนอแกรต

SWITZERLAND✨✨✨
ดินแดนในฝัน เรานำท่านเที่ยวชมเมืองสวยๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของทุ่งหญ้า, ทะเลสาบและขุนเขา, ช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยหิมะในหมู่บ้านเล็กๆ และป่าไม้ระหว่างทางจะขาวโพลน
รายการนี้รวมค่าใช่จ่ายในการนั่งรถไฟสายโรแมนติก…ถึงสี่เส้นทาง 1.Bernina Express  2. Glacier Express  3. Gornergrat Train  4.Jungfrau Train
คุ้มกับเวลาอันมีค่าของทุกท่านอย่างแท้จริง…บินกับสายการบินอันดับ 1 ของโลก
จุดเด่นของรายการเดินทาง
✨นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก)
✨นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
✨พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ **
✨พักในเมืองท่องเที่ยวแสนสวย โรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารเช้าแบบ Hot Breakfast ***
✨นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
✨เที่ยวเมืองโลซานน์
✨ชมกรุงเจนีวา
✨นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
✨ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย
✨เมนูฟองดู 3 ชนิด อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567
VSWQR1109M
GRAND SWISS-9 DAYS-QR-APR-OCT 2024
◽️วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา
◽️วันที่สอง: มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่-รถไฟชมวิวสายโรแมนติก-“เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส”-เซนต์ มอริซท์ / คูร์
◽️วันที่สาม: เซนต์มอริซท์ / คูร์-อันเดอร์แมท-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส-พักในหมู่บ้านเซอร์แมท
◽️วันที่สี่: เซอร์แมท-รถไฟกรอเนอแกรต สู่ ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลลอง-โลซานน์
◽️วันที่ห้า: โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง)-ชมเมืองเก่า(มรดกโลก)-อินเทอร์ลาเค่น-เมนูพิเศษ…ฟองดู       
◽️วันที่หก: อินเทอร์ลาเคน-น้ำตกชเตาบ์บาค-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง-ซุก-ชมเมือง-ซูริค
◽️วันที่เจ็ด: ซูริค-ลูเซิร์น-ล่องทะเลสาบลูเซิร์น-ชมเมือง-ซูริค-ชมเมือง-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ช้อปปิ้ง     
◽️วันที่แปด: ซูริค-สไตน์ อัม ไรน์-ชมเมือง-น้ำตกไรน์-สนามบิน-โดฮา        
◽️วันที่เก้า: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWQR1109M-GRAND SWISS-9 DAYS-QR-APR-OCT 2024
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
*รูปภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 128,900 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น 6,000.-บาท
ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน ต่อวัน (900 บาท หากท่านประทับใจในการเดินทาง)
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถท่านล่ะ 16 ฟรังค์สวิสฯ
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
📌 ช่วงวันเดินทาง: เมษายน-ตุลาคม 2567
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWQR1109M-GRAND SWISS-9 DAYS-QR-APR-OCT 2024
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้