ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567-VSSEY63 - Autumn Mono Switzerland-ทัวร์แนะนำ-Jungfrau Zermatt Lauterbrunnen-จุงเฟรา เซอร์แมท เบิร์น เลาเทอร์บรุนเนิน-ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-เที่ยวเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยที่สุดของสวิส-ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป-กรุงเบิร์น-โลซาน-ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ-เมืองมองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เวเวย์-รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน-อินเตอร์ลาเคน-หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-ชมน้ำตกชเตาบ์บาค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-สิงโตสะอื้น-หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์-ซูริค-ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดังสวิส-ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน-ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal -เมนูพิเศษ ! -สวิสฟองดู-เที่ยวครบทุกวัน!! กินครบทุกมื้อ!! -พักโรงแรม 4*-ราคาเริ่มต้น: 84,888 บาท ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท-ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 CHF /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ-เดินทางโดย: ETIHAD AIRWAYS (EY)-น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. / CARRY ON 7 Kg.-ช่วงวันเดินทาง: 16-23 ตุลาคม 67 // 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 67-**การันตี 15 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย **

: Switzerland >

 : ราคาเริ่มต้น 84,888  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
16 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
86,888 107,888 86,888 ว่าง 15 ที่
30 ตุลาคม 2024
6 พฤศจิกายน 2024
84,888 105,888 84,888 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567

✨ Autumn Mono Switzerland ✨
Jungfrau Zermatt Lauterbrunnen
จุงเฟรา เซอร์แมท เบิร์น เลาเทอร์บรุนเนิน ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน

🔹พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
🔹เที่ยวเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยที่สุดของสวิส
🔹ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
🔹กรุงเบิร์น
🔹โลซาน
🔹ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
🔹เมืองมองเทรอ
🔹ปราสาทชิลยอง
🔹เวเวย์
🔹รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน
🔹อินเตอร์ลาเคน
🔹หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน
🔹ชมน้ำตกชเตาบ์บาค
🔹ลูเซิร์น
🔹สะพานไม้ชาเปล
🔹สิงโตสะอื้น
🔹หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์
🔹ซูริค
🔹ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดังสวิส
▪ ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน    ▪ ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal
เมนูพิเศษ ! ▪ สวิสฟองดู     ▪ เที่ยวครบทุกวัน!! กินครบทุกมื้อ!! ▪ พักโรงแรม 4*

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2567
VSSEY63
Autumn Mono Switzerland
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง –
ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น –  นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองโลซาน – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ –  รูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” – เมืองมองเทรอซ์
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาซ – นั่ง Shuttle Train สู่หมู่บ้านซอร์แมท – นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช – อินเตอร์ลาเคน – Kirchofer ◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองอินเตอร์ลาเคน – สถานีกรินเดิลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน –  น้ำตกชเตาบ์บาค – เมืองอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
( หมายเหตุ : ในกรณีที่สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย หรือมีหิมะบดบังทัศนวิสัย ถนนลื่น ทำให้รถโค้ชไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์ )
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองซุก – หอนาฬิกา Zytturm – Lohri AG Store – เมืองซังกัลเลน – โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค –  มหาวิหารซังกัลเลน – เมืองซูริค
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSSEY63 – Autumn Mono Switzerland)
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
*โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ
*การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
*สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ
*กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

💖 ราคาเริ่มต้น: 84,888 บาท
ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท
ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 CHF /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
🛫 เดินทางโดย: ETIHAD AIRWAYS (EY)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. / CARRY ON 7 Kg.
📌 ช่วงวันเดินทาง: 16-23 ตุลาคม 67 // 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 67
* การันตี 15 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย **

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSSEY63 – Autumn Mono Switzerland
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้