ทัวร์รัสเซีย 2567

ทัวร์รัสเซีย 2567-VSVRUS85W5-4-RUSSIA ไวท์ไนท์ ปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน-มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ทัวร์ขายดี-ชมปรากฏการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืนที่รัสเซีย หรือที่เรียกว่า White Nights กลางคืนสั้น กลางวันยาว พระอาทิตย์จะส่องแสงยาวนานกว่าปกติ-นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ราคาเริ่มต้น: 39,999 บาท-*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท-*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 3,500 บาท *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*-*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน*- OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 2,500 รูเบิ้ล/ท่าน)-OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าชมการแสดง ราคาประมาณ 3,000 รูเบิ้ล/ท่าน)-OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำมอสควา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 4,200 รูเบิ้ล/ท่าน)-เดินทางโดย: สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5)-ช่วงวันเดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

: Russia >

 : ราคาเริ่มต้น 39,999  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
29 พฤษภาคม 2024
5 มิถุนายน 2024
41,999 49,999 41,999 Sold Out
12 มิถุนายน 2024
19 มิถุนายน 2024
41,111 49,111 41,111 Sold Out
19 มิถุนายน 2024
26 มิถุนายน 2024
41,111 49,111 41,111 ว่าง 2 ที่
3 กรกฎาคม 2024
11 กรกฎาคม 2024
39,999 47,999 39,999 ว่าง 12 ที่
10 กรกฎาคม 2024
17 กรกฎาคม 2024
40,999 48,999 40,999 ว่าง 15 ที่
24 กรกฎาคม 2024
31 กรกฎาคม 2024
41,999 49,999 41,999 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย 2567

✨RUSSIA ✨
ไวท์ไนท์ ชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
มอสโคว์✨เซนต์ปีเตอร์

✨นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
☆OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 2,500 รูเบิ้ล/ท่าน)
☆OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าชมการแสดง ราคาประมาณ 3,000 รูเบิ้ล/ท่าน)
☆OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำมอสควา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 4,200 รูเบิ้ล/ท่าน)

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์รัสเซีย 2567
VSVRUS85W5-4
RUSSIA ไวท์ไนท์ ปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
◽️วันแรกของการเดินทาง (1): สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง (2): สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) – สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) – มอสโก – เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโก – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก        
◽️วันที่สามของการเดินทาง (3):  โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์นิโคลัส – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้   
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง (4): พระราชวังแคทเธอลีน – ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – **Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง (5): รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – **Optional Tour การแสดง RUSSIAN CIRCUS
◽️วันที่หกของการเดินทาง (6): ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – ถนนอารบัท – **Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำมอสควา   
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7): สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
◽️วันที่แปดของการเดินทาง (8): สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม เมืองที่พัก หรือ ในกรณีที่พระราชวังต่าง ๆ ปิดให้เข้าชม ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ท่านตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาเดินรถไฟ SAPSAN ที่ทางบริษัทจัดหาได้ หรือ อันเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
*เที่ยวบิน/ที่นั่งบนเครื่องบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด)
*โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมไปถึงสถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน***

💖 ราคาเริ่มต้น: 39,999 บาท
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 3,500 บาท *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน*

OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 2,500 รูเบิ้ล/ท่าน)
OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าชมการแสดง ราคาประมาณ 3,000 รูเบิ้ล/ท่าน)
OPTIONAL ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำมอสควา (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาประมาณ 4,200 รูเบิ้ล/ท่าน)
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ และสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ OPTIONAL TOUR  ผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

🛫 เดินทางโดย: สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5)
***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

📌 ช่วงวันเดินทาง: พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247 https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247 https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY

VSVRUS85W5-4-RUSSIA
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้