ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSITG62-Exclusive Trip-ITALY SWITZERLAND FRANCE-มิลาน เวนิส โคโม่ จุงเฟรา ปารีส-ทัวร์แนะนำ-อิตาลี-ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ดินแดนแห่งสายน้ำ-มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน-โรงละครลาสกาล่า-เมืองโคโม่-ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด-สวิส-นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟ "TOP OF EUROPE"-เที่ยวเมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-สิงโตหินแกะสลัก-ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดัง-ฝรั่งเศส-เมืองปารีส-ชมหอไอเฟล-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช-ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-***พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก***-ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน-ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal-เมนูพิเศษ ! -พิซซ่ามาการิต้าท่านละ 1 ถาด- ชีสฟองดู-สปาเก็ตตี้หมึกดำ-เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.*** สะสมไมล์ ROP ได้ 50% -ราคาเริ่มต้น: 105,888 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ-เดินทางโดย: สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)-ช่วงวันเดินทาง: กันยายน - พฤศจิกายน 2567-การันตี 15 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย

: Europe >

 : ราคาเริ่มต้น 105,888  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
19 กันยายน 2024
27 กันยายน 2024
107,888 129,388 107,888 ว่าง 15 ที่
17 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
109,888 131,388 109,888 ว่าง 2 ที่
21 พฤศจิกายน 2024
29 พฤศจิกายน 2024
105,888 127,388 105,888 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

Exclusive Trip
✨ ITALY ✨ SWITZERLAND ✨ FRANCE ✨
🔹มิลาน 🔹เวนิส 🔹โคโม่🔹จุงเฟรา🔹ปารีส🔹

✨อิตาลี      
🔹ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ดินแดนแห่งสายน้ำ
🔹มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
🔹โรงละครลาสกาล่า
🔹เมืองโคโม่
🔹ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
✨สวิส            
🔹นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
🔹สถานีรถไฟ “TOP OF EUROPE”
🔹เที่ยวเมืองลูเซิร์น
🔹สะพานไม้ชาเปล
🔹สิงโตหินแกะสลัก
🔹ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดัง
✨ฝรั่งเศส       
🔹เมืองปารีส
🔹ชมหอไอเฟล
🔹พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
🔹ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช
🔹ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
***พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก***
▪ ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน    ▪ ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal
✨ เมนูพิเศษ !  ▪ พิซซ่ามาการิต้าท่านละ 1 ถาด   ▪ ชีสฟองดู   ▪ สปาเก็ตตี้หมึกดำ
✨เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.*** สะสมไมล์ ROP ได้ 50% *** 

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSITG62-Exclusive Trip
ITALY SWITZERLAND FRANCE
มิลาน เวนิส โคโม่ จุงเฟรา ปารีส
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
◽️วันที่สองของการเดินทาง : TG940  BKK-MXP  00.40-07.35 ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี-เมืองมิลาน-มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน-โรงละครลาสกาล่า-ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด-เมืองเวนิสเมสเตร
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองเวนิสเมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-สะพานริอัลโต-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์-เมืองโคโม่          ◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองเตรเมซโซ-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-Lohri AG Store-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-Schwanenplatz-เมืองอินเตอร์ลาเคน      
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองอินเตอร์ลาเคน-กรินเดลวัลด์-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส-ยอดเขาจุงเฟรา-ปราสาทน้ำแข็ง-อัลไพน์ เซนเซชัน-สฟิงซ์ฮอลล์-รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา-ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน-เมืองดิฌง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                                                                                                   
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เมืองดิฌง-เมืองเซรีส-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : เมืองปารีส-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux  duty free-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์      
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : เมืองปารีส-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ TG931  CDG-BKK  13.40-05.55
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
หมายเหตุ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSITG62-Exclusive Trip-ITALY SWITZERLAND FRANCE)
*โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ
*กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
*กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
*กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
*กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
*กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

💖 ราคาเริ่มต้น: 105,888 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
📌 ช่วงวันเดินทาง: กันยายน – พฤศจิกายน 2567
การันตี 15 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSITG62-Exclusive Trip-ITALY SWITZERLAND FRANCE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้