ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-NEW YEAR 2025-ทัวร์แนะนำ-JUNGFRAUJOCH-ร่วมฉลองปีใหม่ ณ มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส-NEW YEAR 2025-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปคู่กับสนามกีฬาโคลอสเซียม-ชมความมหัศจรรย์ของหอเอนเมืองปิซ่า-ลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิส-ชมเมืองลูเซิร์น-ชมหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ชมกรุงเบิร์น-ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น-ขั้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม. ต่อชั่วโมง-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์-ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล-ล่องเรือชมมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด-พักอิตาลี 3 คืน – สวิส 2 คืน – ฝรั่งเศส 3 คืน-บินลงโรม – กลับปารีส-บินลงค่ำ นอนพักก่อน 1 คืน ก่อนเดินทางท่องเที่ยว-พนักงานยกกระเป๋า Check Out ทุกวัน-น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด-เมนูพิเศษ!!!-พิซซ่า-พาสต้า-อาหารไทย 3 มื้อ-ไก่อบสไตล์สวิส ฯ-"ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต-หอยเอสคาโก้ + SEAFOOD PLATTER พร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส-ราคาเริ่มต้น: 179,900 บาท-*อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า-*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)-*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (18 ยูโร)-เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)-** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **-ช่วงวันเดินทาง:24 ธันวาคม 2567 – 02 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส-25 ธันวาคม 2567 – 03 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส-27 ธันวาคม 2567 – 05 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-*** คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น ***

: Italy >

 : ราคาเริ่มต้น 179,900  บาท

: 10 วัน 8 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
24 ธันวาคม 2024
2 มกราคม 2025
179,900 228,900 179,900 ว่าง 15 ที่
25 ธันวาคม 2024
3 มกราคม 2025
179,900 228,900 179,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
5 มกราคม 2025
179,900 228,900 179,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

✨ITALY✨SWITZERLAND✨FRANCE✨
JUNGFRAUJOCH
ร่วมฉลองปีใหม่ ณ มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส
NEW YEAR 2025

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✅เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
✅ถ่ายรูปคู่กับสนามกีฬาโคลอสเซียม
✅ชมความมหัศจรรย์ของหอเอนเมืองปิซ่า
✅ลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิส
✅ชมเมืองลูเซิร์น
✅ชมหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์
✅นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
✅ชมกรุงเบิร์น
✅ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
✅ขั้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม. ต่อชั่วโมง
✅เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
✅เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์
✅ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล
✅ล่องเรือชมมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส
✅ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
เมนูพิเศษ!!!
🔹พิซซ่า 🔹 พาสต้า 🔹 อาหารไทย 3 มื้อ🔹ไก่อบสไตล์สวิส ฯ 🔹”ฟองดู” (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต 🔹หอยเอสคาโก้ +  SEAFOOD PLATTER พร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSWEK0110F
ITALY-SWITZERLAND-FRANCE
NEW YEAR 2025
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ-กรุงโรม
◽️วันที่สองของการเดินทาง : กรุงโรม-นครรัฐวาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม-เขตเมืองเก่า-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ปิซ่า
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-เมสเตร้-เกาะเวนิส-สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เวนิส เมสเตร้-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-ชวาเน่นท์พลัทซ์-เดินเที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ลูเซิร์น-หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-Eiger -THE V-CABLEWAY-อินเทอร์ลาเค่น
◽️วันที่หกของการเดินทาง : อินเทอร์ลาเค่น-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง)-ชมเมืองเก่า-บ่อหมี-ดีจอง
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ดีจอง-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ขึ้นหอไอเฟล
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ปารีส-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์-City Tour-ย่านมองมาร์ต
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ปารีส-ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์-Duty Free-ห้างลาฟาแยต-ช้อปปิ้งจุใจ-เดินทางกลับ
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-NEW YEAR 2025
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
*บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
*หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
*เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 179,900 บาท
*อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า
*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (18 ยูโร)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
📌 ช่วงวันเดินทาง:  
24 ธันวาคม 2567 – 02 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
25 ธันวาคม 2567 – 03 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
27 ธันวาคม 2567 – 05 มกราคม 2568 ฉลองปีใหม่ ณ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
*** คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น ***

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSWEK0110F-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE-NEW YEAR 2025
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้