ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSISV70-JOIN COME DREAM-DOLOMITE-ITALY-AUSTRIA-GERMANY-ทัวร์แนะนำ-มิลาน โดโลไมท์ อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิก-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-อิตาลี-นั่งรถกระเช้าสู่ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่-สัมผัสความอลังการของเทือกเขาโดโลไมท์-ชมทะเลสาบมิซูริน่า-มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน-ช้อปปิ้งศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก-อสเตรีย-หลังคาทองคำ-พระราชวังฮอฟบวร์ก-มหาวิหารอินส์บรุค-เยอรมัน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซนเมืองลูกกวาด-มิวนิก-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-มหาวิหารเฟราเอน-ช้อปปิ้งเอาท์เล็ตแบรนด์ชั้นนำ-เมนูพิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน-ราคาเริ่มต้น: 66,888 บาท-อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,900 บาท และ ใม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EUR /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ-เดินทางโดย: สายการบิน Saudi Arabian Airlines (SV)-**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ) กรุณาติดต่อพนักงานขาย**-ช่วงวันเดินทาง: 9 – 15 ตุลาคม 2567 // 23 – 29 ตุลาคม 2567

: Europe >

 : ราคาเริ่มต้น 66,888  บาท

: 7 วัน 4 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
9 ตุลาคม 2024
15 ตุลาคม 2024
66,888 81,388 66,888 ว่าง 10 ที่
23 ตุลาคม 2024
29 ตุลาคม 2024
66,888 81,388 66,888 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

JOIN COME DREAM
✨ DOLOMITE ✨
ITALY * AUSTRIA * GERMANY
มิลาน โดโลไมท์ อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิก

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
อิตาลี
✨นั่งรถกระเช้าสู่ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่
✨สัมผัสความอลังการของเทือกเขาโดโลไมท์
✨ชมทะเลสาบมิซูริน่า
✨มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
✨ช้อปปิ้งศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ออสเตรีย
✨หลังคาทองคำ
✨พระราชวังฮอฟบวร์ก
✨มหาวิหารอินส์บรุค
เยอรมัน
✨ปราสาทนอยชวานสไตน์
✨ฟุสเซนเมืองลูกกวาด
✨มิวนิก
✨จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
✨มหาวิหารเฟราเอน
✨ช้อปปิ้งเอาท์เล็ตแบรนด์ชั้นนำ
✨เมนูพิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSISV70-JOIN COME DREAM-DOLOMITE
ITALY-AUSTRIA-GERMANY
◽️วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิส แวะพักเปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี-เมืองมิลาน-มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน-ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองมิลาน-นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่-ชมเทือกเขาโดโลไมท์-เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ-ทะเลสาบมิซูริน่า-เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย-หลังคาทองคำ-พระราชวังฮอฟบวร์ก-มหาวิหารอินส์บรูค-เมืองฟุสเซน ประเทศเยอรมัน-โบสถ์เซนต์มัง-ปราสาทโฮส-โบสถ์เซนต์สตีเฟน       
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองฟุสเซน-เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิก-มาเรียนพลัทซ์-ศาลาว่าการใหม่-ศาลาว่าการเก่า-มหาวิหารเฟราเอน
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เมืองมิวนิก-เมืองอิงโกลสตัดท์-เอาท์เล็ต อิงโกลสตัดท์-ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก-ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : เมืองลินซ์ • กรุงเวียนนา • ถนนคาร์ทเนอร์ • Designer Parndorf Outlet • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
หมายเหตุ
*กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSISV70-JOIN COME DREAM-DOLOMITE-ITALY-AUSTRIA-GERMANY
*โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
*เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
*กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
*มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
*ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

💖 ราคาเริ่มต้น: 66,888 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,900 บาท และ ใม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EUR /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน Saudi Arabian Airlines (SV)
**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ) กรุณาติดต่อพนักงานขาย**
📌 ช่วงวันเดินทาง: 9 – 15 ตุลาคม 2567 // 23 – 29 ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSISV70-JOIN COME DREAM-DOLOMITE-ITALY-AUSTRIA-GERMANY
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้