ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSBT-EUR275_EK-DOLOMITES-มหัศจรรย์...สวิส อิตาลี โดโลไมท์ ออสเตรีย-ทัวร์แนะนำ-มหัศจรรย์-EUROPE-สวิส * อิตาลี * โดโลไมท์ * ออสเตรีย-ซูริค ลูกาโน มิลาน ออร์ติเซ โบลซาโน อินส์บรุค-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-นั่งรถกระเช้าลอยฟ้า-เที่ยวหมู่บ้านซานตา-ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์-ทะเลสาบเบรียส-ฮัลล์สตัท-ช้อปปิ้ง ณ กรุงเวียนนา-ราคาเริ่มต้น: 119,999 บาท-อัตราค่าบริการรวม ค่าวีซ่า (กรณีมีวีซ่าแล้ว สามารถหักคืนได้ 3,500 บาท) ,ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถนำเที่ยวตามรายการ-**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**-เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK)-**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ) กรุณาติดต่อพนักงานขาย**-ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2567-การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย

: Austria >

 : ราคาเริ่มต้น 119,999  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 3-4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
8 ตุลาคม 2024
16 ตุลาคม 2024
119,999 138,999 119,999 ว่าง 15 ที่
22 ตุลาคม 2024
30 ตุลาคม 2024
119,999 138,999 119,999 ว่าง 15 ที่
3 ธันวาคม 2024
11 ธันวาคม 2024
119,999 138,999 119,999 ว่าง 15 ที่
24 ธันวาคม 2024
1 มกราคม 2025
125,999 146,999 125,999 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

มหัศจรรย์
✨EUROPE✨
สวิส * อิตาลี * โดโลไมท์ * ออสเตรีย
ซูริค ลูกาโน มิลาน ออร์ติเซ โบลซาโน อินส์บรุค

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
✨นั่งรถกระเช้าลอยฟ้า
✨เที่ยวหมู่บ้านซานตา
✨ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์
✨ทะเลสาบเบรียส
✨ฮัลล์สตัท
✨ช้อปปิ้ง ณ กรุงเวียนนา

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSBT-EUR275_EK-DOLOMITES
มหัศจรรย์…สวิส อิตาลี โดโลไมท์ ออสเตรีย
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินดูไบ • สนามบินซูริค • เมืองซูริค • จุดชมวิวลินเดอฮอฟ • โบสถ์เซ็นท์ปีเตอร์  • มหาวิหารกลอสมุสเตอร์ • ถนนบาร์นฮอฟ
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองลูกาโน •  เมืองมิลาน • มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองโบลซาโน • เมืองออร์ติเซ • นั่งกระเช้าลอยฟ้าแอลป์ดิซูซี่ • เมืองโบลซาโน      
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองโบลซาโน • หมู่บ้านซานตา แมดดาเลนา • ทะเลสาบมิซูรีน่า • ทะเลสาบเบรียส • เมืองอินส์บรุค  
◽️วันที่หกของการเดินทาง : ย่านเมืองเก่า • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฮาเฟเลการ์ • ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์ •  เมืองซาลบวร์ก    
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : พระราชวังและสวนมิราเบล • ถนน Getreidegasse • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • ฮัลล์สตัท • เมืองลินทซ์
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : เมืองลินซ์ • กรุงเวียนนา • ถนนคาร์ทเนอร์ • Designer Parndorf Outlet • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSBT-EUR275_EK-DOLOMITES
*โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง
*บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และ ได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานฑูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ของท่านจะต้องรอให้ครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง
*เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป ทางสถานฑูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด
*หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้ง
*กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง และ ได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
*ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 119,999 บาท
อัตราค่าบริการรวม ค่าวีซ่า (กรณีมีวีซ่าแล้ว สามารถหักคืนได้ 3,500 บาท) ,ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถนำเที่ยวตามรายการ
**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK)
**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน(ชั้นธุรกิจ) กรุณาติดต่อพนักงานขาย**
📌 ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม – ธันวาคม 2567
การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSBT-EUR275_EK-DOLOMITES
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้