ทัวร์ยุโรป 2567

ทัวร์ยุโรป 2567-VSWPOS1610V-CROATIA-SLOVENIA-BOSNIA-19-28 OCT 24-ทัวร์แนะนำ-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก-2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ ***-3. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้-4. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน-5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพนักงานขับรถและพนักงานเสริฟในยุโรป-6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย-7.น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชเบลด-ลูบลิยานา-ปราสาทลุบบลิยาน่า-ถ้ำโพสทอยน่า-โอพาเทีย-ซาเกรบ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-ทำเนียบประธานาธิบดี-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ-ซิบินิค-โบสถ์เซนต์จาคอบ-สปลิท-พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม-โมสตาร์-บลากายจ์-มาลี สตอน-ดูบรอฟนิค-คลาเกรนเฟิร์ท-กราซ(มรดกโลก)-อาหารพิเศษ...สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน์-ราคาเริ่มต้น: 129,900 บาท-อัตราค่าทัวร์ รวม-ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและบริกรตลอดการเดินทาง-ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าโครเอเชียหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-อัตราค่าทัวร์ ไม่รวม-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ)-เดินทางโดย: สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines (OS)-ช่วงวันเดินทาง: 19 – 28 ตุลาคม 2567

: Croatia >

 : ราคาเริ่มต้น 129,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
19 ตุลาคม 2024
28 ตุลาคม 2024
129,900 159,800 129,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป 2567

CROATIA✨SLOVENIA ✨BOSNIA

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
1.โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
2.อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ ***
3.อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
4.อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
5.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพนักงานขับรถและพนักงานเสริฟในยุโรป
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย
7.น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช

📍เบลด
📍ลูบลิยานา
📍ปราสาทลุบบลิยาน่า
📍ถ้ำโพสทอยน่า
📍โอพาเทีย
📍ซาเกรบ  มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
📍ทำเนียบประธานาธิบดี
📍อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ
📍ซิบินิค
📍โบสถ์เซนต์จาคอบ
📍สปลิท
📍พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม
📍โมสตาร์
📍บลากายจ์
📍มาลี สตอน
📍ดูบรอฟนิค
📍คลาเกรนเฟิร์ท
📍กราซ(มรดกโลก)
✨อาหารพิเศษ…สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน์

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรป 2567
VSWPOS1610V
CROATIA-SLOVENIA-BOSNIA
19-28 OCT 24
◽️วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 67 (1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
◽️วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 67 (2)  เวียนนา-ดูบรอฟนิค-รวมค่าขึ้นชมวิวบนกำแพงเมืองเก่า-เดินเที่ยวชมเมืองเก่า
◽️วันจันทร์ที่ 21 ต.ค.67(3)     ดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าชมเมืองเก่า-มาลี สตอน-ฟาร์มหอยนางรม-ชมน้ำตกบลากายจ์-ชมเมืองเก่าโมสตาร์(บอสเนีย)
◽️วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 67 (4)    โมสตาร์-สปลิต-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-ชมเมืองเก่าสปลิต-ชมเมืองซิบีนิค 
◽️วันพุธที่ 23 ต.ค. 67 (5)      ซิบินิค-เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ-ล่องเรือชมอุทยานพลิตวิเซ-ซาเกรป(เมืองหลวงโครเอเชีย)
◽️วันพฤหัส ฯ ที่ 24 ต.ค. 67(6)    ชมเมืองซาเกรบ-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-โอพาเทีย-ชมเมือง
◽️วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 67 (7)      โอพาเทีย-ถ้ำโพสทอยน่า-ลูบลิยานา(สโลเวเนีย)-จุดชมวิวเนินปราสาทลุบบลิยาน่า
◽️วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 67 (8)     ลูบลิยาน่า – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – คลาเกรนเฟิร์ท – กราซ
◽️วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 67(9)   ชมเมืองกราซ – นั่งรถรางส่จุดชมวิว – สนามบินเวียนนา
◽️วันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 67 (10)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWPOS1610V-CROATIA-SLOVENIA-BOSNIA
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
*หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 129,900 บาท
อัตราค่าทัวร์ รวม
*ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและบริกรตลอดการเดินทาง
*ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าโครเอเชียหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
อัตราค่าทัวร์ ไม่รวม
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines (OS)
📌 ช่วงวันเดินทาง: 19 – 28 ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWPOS1610V-CROATIA-SLOVENIA-BOSNIA
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้