ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2567

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2567-VSPV-EASTERN EUROPE-AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY-ทัวร์แนะนำ-7 Days 4 Nights by Emirates Airline (EK)-สวนมิราเบลล์-บ้านเกิดโมซาร์ท-หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์-ปราสาทครุมลอฟ-พระราชวังเชินบรุนน์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-ช้อปปิ้งพาร์นดอฟเอาท์เลท-เดินช้อปถนนคนเดินคาร์ทเนอร์-อาคารรัฐสภาแห่งชาติฮังกาเรียน-สะพานเชน-ราคาเริ่มต้น: 69,988 บาท-ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากประเทศออสเตรีย ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท-ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์-กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ (วันหยุด) อีกท่านละ 2,200 บาท-ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ 10 ยูโร รวมทั้งทริป 70 ยูโร/คน-เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)-น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม-ช่วงวันเดินทาง: 18-24 ก.ย. 67 // 11-17 ต.ค. 67 // 22-28 ต.ค. 67

: East Europe >

 : ราคาเริ่มต้น 69,988  บาท

: 7 วัน 4 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
18 กันยายน 2024
24 กันยายน 2024
69,988 81,988 69,988 ว่าง 20 ที่
11 ตุลาคม 2024
17 ตุลาคม 2024
71,988 84,488 71,988 ว่าง 20 ที่
22 ตุลาคม 2024
28 ตุลาคม 2024
71,988 84,488 71,988 ว่าง 20 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2567

EASTERN EUROPE
✨AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY✨
7 Days 4 Nights by Emirates Airline (EK)

🔹 สวนมิราเบลล์
🔹 บ้านเกิดโมซาร์ท
🔹 หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
🔹 ปราสาทครุมลอฟ
🔹 พระราชวังเชินบรุนน์
🔹 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
🔹 ช้อปปิ้งพาร์นดอฟเอาท์เลท
🔹 เดินช้อปถนนคนเดินคาร์ทเนอร์
🔹 อาคารรัฐสภาแห่งชาติฮังกาเรียน
🔹 สะพานเชน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2567
VSPV-EASTERN EUROPE
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติดูไบ – สนามบินนานาชาติเวียนนา
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินนานาชาติเวียนนา – เมืองซาลส์บวร์ก
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองซาลส์บวร์ก – มหาวิหารซาลบวร์ก – สวนมิราเบลล์ – บ้านเกิดโมซาร์ท – ป้อมปรากาโฮเฮนซาลซ์ บรุค – ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – พาร์นดอฟเอาท์เลท – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ถนนวงแหวน – ถนนคาร์ทเนอร์
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : กรุงเวียนนา – เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ชมเมืงเก่าบราติสลาวา กรุงบูดาเปสต์ –   ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
◽️วันที่หกของการเดินทาง : กรุงบูดาเปสต์ – เนินเขาเกลเลิร์ท – สะพานเชน – ป้อมชาวประมง – โบสถ์แมตเธียส์ – สนามบินนานาชาติบูดาเปสต์ – สนามบินดูไบ
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSPV-EASTERN EUROPE
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
*เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
*การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ข้อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
*หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
*หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

💖 ราคาเริ่มต้น: 69,988 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว  ยื่นขอจากประเทศออสเตรีย ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท
**ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***
**กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ (วันหยุด) อีกท่านละ 2,200 บาท**
ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ 10 ยูโร รวมทั้งทริป 70 ยูโร/คน
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)
น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
📌 ช่วงวันเดินทาง: 18-24 ก.ย. 67 // 11-17 ต.ค. 67 // 22-28 ต.ค. 67

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSPV-EASTERN EUROPE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้