ทัวร์ฟินแลนด์ 2567-68

ทัวร์ฟินแลนด์ 2567-68-VSHTCAY9DFINLANDIC-9 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์-ทัวร์แนะนำ-พักโรงแรม อิกลู 2 คืน : Seaside Glass Villa และ Northernlight Glass igloo-HIGHLIGHT!!!-ขี่กวางเรนเดียร์-ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม-นั่งรถลากเลื่อน-นั่งเรือตกปูยักษ์ (King Crab) พร้อมชิมปูยักษ์-หมู่บ้านซานตาคลอส-ตกปลาน้ำแข็งล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker)-Snow Hotel-Ice Restaurant-ขับสโนว์โมบิล-ราคาเริ่มต้น-ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 2-10 ธ.ค. 67-ราคาทัวร์ 209,900 บาท : 17-25 ม.ค. 68 / 14-22 ก.พ. 68 / 21-29 มี.ค. 68 / 10-18 เม.ย. 68-ราคาทัวร์ 219,900 บาท : 27 ธ.ค. 67 -4 ม.ค. 68 / 28 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 / 29 ธ.ค. 67 - 6 ม.ค. 68-อัตราค่าบริการรวมวีซ่าเชงเก้น-เดินทางโดย: สายการบิน ฟินแอร์ (AY)-ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***-ช่วงวันเดินทาง: ธันวาคม 2567 – เมษายน 2568-หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเก็บเงินเต็มจำนวน 90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมีการชำระเงินหรือการันตีกับทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องหักจากมัดจำ โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

: Finland >

 : ราคาเริ่มต้น 199,900  บาท

: 9 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
2 ธันวาคม 2024
10 ธันวาคม 2024
199,900 239,900 199,900 ว่าง 15 ที่
27 ธันวาคม 2024
4 มกราคม 2025
219,900 269,900 219,900 ว่าง 15 ที่
28 ธันวาคม 2024
5 มกราคม 2025
219,900 269,900 219,900 ว่าง 15 ที่
29 ธันวาคม 2024
6 มกราคม 2026
219,900 269,900 219,900 ว่าง 15 ที่
17 มกราคม 2025
25 มกราคม 2025
209,900 254,900 209,900 ว่าง 15 ที่
14 กุมภาพันธ์ 2025
22 กุมภาพันธ์ 2025
209,900 254,900 209,900 ว่าง 15 ที่
21 มีนาคม 2025
29 มีนาคม 2025
209,900 254,900 209,900 ว่าง 15 ที่
10 เมษายน 2025
18 เมษายน 2025
209,900 254,900 209,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ฟินแลนด์ 2567-68

✨9 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์✨
พักโรงแรม อิกลู 2 คืน
Seaside Glass Villa และ Northernlight Glass igloo

HIGHLIGHT!!!
🔹 ขี่กวางเรนเดียร์
🔹 ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม
🔹 นั่งรถลากเลื่อน
🔹 นั่งเรือตกปูยักษ์ (King Crab) พร้อมชิมปูยักษ์
🔹 หมู่บ้านซานตาคลอส
🔹 ตกปลาน้ำแข็งล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker)
🔹 Snow Hotel
🔹 Ice Restaurant
🔹 ขับสโนว์โมบิล

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ฟินแลนด์ 2567-68
VSHTCAY9DFINLANDIC
9 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์
◽️วันแรก     กรุงเทพ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – อิวาโล
◽️วันที่สอง   เคิร์กเคเนส – กิจกรรมตกปูยักษ์
◽️วันที่สาม   นั่งสุนัขลากเลื่อน – อิวาโล – พัก Glass igloo
◽️วันที่สี่     อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์
◽️วันที่ห้า    พิพิธภัณฑ์อารค์ติกคุม – เคมิ – Snow Experience 365/ Snow Hotel – พัก Seaside Glass Villa
◽️วันที่หก    ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมน้ำแข็ง – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker
◽️วันที่เจ็ด   อูลู – เฮลซิงกิ
◽️วันที่แปด  เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
◽️วันที่เก้า   กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSHTCAY9DFINLANDIC
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

💖 ราคาเริ่มต้น
ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 2-10 ธ.ค. 67
ราคาทัวร์ 209,900 บาท : 17-25 ม.ค. 68 / 14-22 ก.พ. 68 / 21-29 มี.ค. 68 / 10-18 เม.ย. 68
ราคาทัวร์ 219,900 บาท : 27 ธ.ค. 67 -4 ม.ค. 68 / 28 ธ.ค. 67 – 5 ม.ค. 68 / 29 ธ.ค. 67 – 6 ม.ค. 68
อัตราค่าบริการรวมวีซ่าเชงเก้น
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน ฟินแอร์ (AY)
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง***
📌 ช่วงวันเดินทาง: ธันวาคม 2567 – เมษายน 2568
หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเก็บเงินเต็มจำนวน 90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมีการชำระเงินหรือ การันตีกับทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องหักจากมัดจำ โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSHTCAY9DFINLANDIC
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้