ทัวร์ฝรั่งเศส-สเปน 2567

ทัวร์ฝรั่งเศส-สเปน 2567-VSWPQR1810N- FRANCE-RIVERA-MONACO-ANDORRA-SPAIN-ทัวร์แนะนำ-เที่ยวชมเมืองเก่ามรดกโลก ของประเทศฝรั่งเศส-สเปน(อันดอร่าและโมนาโค) ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสและตะวันออกของสเปน เที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ เดินทางระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม 2567 เดินทางกับสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ โรงแรมที่พัก 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าสัมภาระ-1.โรงแรมที่พัก 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า-2.บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองคุณภาพดี และอาหารเอเชียรสเลิศ-3.เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ มหาวิหารมอนติ คาร์โล, สะพานส่งน้ำเมืองนีมส์, ซากาด้า แฟมิเลีย-4. พักนีซสองคืนบาร์เซโลน่าสองคืนสบายๆ-5. มีน้ำดื่มบริการบนรถโค้ช-6.รวมค่าวีซ่าและค่าทิปพนักงานขับรถ-คานน์-นีซ-มอนติ คาร์โล(โมนาโค)-เซนต์ พอล เดอ วองซ์-หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(หมู่บ้านสวยในหุบเขา)-กอร์เดส(สวยที่สุดในฝรั่งเศสใต้)-อาวีญง-นีมส์-อาร์ลส์-มองค์เปล์ลิเยร์-การ์กาซอน-ชมเมืองเก่า-อันดอร์รา ลาเวลลา-ชมเมืองเก่าเลส เอสคัลเดส-เลส เอสคัลเดส-นั่งกระเช้าสู่มอนต์เซอร์รัต-มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนเซอร์รัต-บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย-เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก)-เก็บภาพคาซ่า มิลา-ช้อปปิ้ง La Roca Village Outlet-ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท-รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม-รวมค่าทิปพนักงานขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น / บริการ ณ ภัตตาคาร ตลอดการเดินทาง-ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท / ท่าน ( 1,500 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ )-เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: เมษายน – ตุลาคม 2567

: Spain >

 : ราคาเริ่มต้น 149,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
30 เมษายน 2024
9 พฤษภาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
21 พฤษภาคม 2024
30 พฤษภาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
30 พฤษภาคม 2024
8 มิถุนายน 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
19 มิถุนายน 2024
28 มิถุนายน 2024
155,900 191,800 155,900 ว่าง 20 ที่
20 กรกฎาคม 2024
29 กรกฎาคม 2024
155,900 191,800 155,900 ว่าง 20 ที่
9 สิงหาคม 2024
18 กรกฎาคม 2024
155,900 191,800 155,900 ว่าง 20 ที่
6 กันยายน 2024
15 กันยายน 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
20 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
11 ตุลาคม 2024
20 ตุลาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่
14 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
149,900 185,800 149,900 ว่าง 20 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ฝรั่งเศส-สเปน 2567

✨ FRANCE-RIVERA-ANDORRA✨
FRANCE-RIVERA-MONACO-ANDORRA-SPAIN

เที่ยวชมเมืองเก่ามรดกโลก ของประเทศฝรั่งเศส-สเปน(อันดอร่าและโมนาโค) ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสและตะวันออกของสเปน เที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ เดินทางระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2567 เดินทางกับสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ โรงแรมที่พัก 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าสัมภาระ

  1. โรงแรมที่พัก 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า
  2. บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองคุณภาพดี และอาหารเอเชียรสเลิศ
  3. เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ มหาวิหารมอนติ คาร์โล, สะพานส่งน้ำเมืองนีมส์, ซากาด้า แฟมิเลีย
  4. พักนีซสองคืนบาร์เซโลน่าสองคืนสบายๆ
  5. มีน้ำดื่มบริการบนรถโค้ช
  6. รวมค่าวีซ่าและค่าทิปพนักงานขับรถ

🔸 คานน์
🔸 นีซ
🔸 มอนติ คาร์โล(โมนาโค)
🔸 เซนต์ พอล เดอ วองซ์
🔸 หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(หมู่บ้านสวยในหุบเขา)
🔸 กอร์เดส(สวยที่สุดในฝรั่งเศสใต้)
🔸 อาวีญง
🔸 นีมส์
🔸 อาร์ลส์
🔸 มองค์เปล์ลิเยร์
🔸 การ์กาซอน
🔸 ชมเมืองเก่า
🔸 อันดอร์รา ลาเวลลา
🔸 ชมเมืองเก่าเลส เอสคัลเดส
🔸 เลส เอสคัลเดส
🔸 นั่งกระเช้าสู่มอนต์เซอร์รัต
🔸 มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนเซอร์รัต
🔸 บาร์เซโลน่า
🔸 มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย
🔸 เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก)
🔸 เก็บภาพคาซ่า มิลา
🔸 ช้อปปิ้ง La Roca Village Outlet

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ฝรั่งเศส-สเปน 2567
VSWPQR1810N
FRANCE-RIVERA-MONACO-ANDORRA-SPAIN
◽️วันแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง(2)  โดฮา – ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ – คานน์ – นีซ – ชมเมือง
◽️วันที่สามของการเดินทาง(3)  นีซ – มอนติ คาร์โล(โมนาโค) – ชมเมือง – เซนต์ พอล เดอ วองซ์  
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  นีซ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(หมู่บ้านสวยในหุบเขา) – กอร์เดส(สวยที่สุดในฝรั่งเศสใต้)    – อาวีญง    
*** หมายเหตุ…ช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บานจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ของทุกปี ***
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   อาวีญง – ชมเมือง – นีมส์ – อาร์ลส์ – มองค์เปล์ลิเยร์
◽️วันที่หกของการเดินทาง(6)   มองค์เปล์ลิเยร์  – การ์กาซอน – ชมเมืองเก่า – อันดอร์รา ลาเวลลา – ชมเมืองเก่าเลส เอส คัลเดส
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  เลส เอสคัลเดส – นั่งกระเช้าสู่มอนต์เซอร์รัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนเซอร์รัต – บาร์เซโลน่า – La Roca Village Outlet
◽️วันที่แปดของการเดินทาง(8) บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย – ถนนลารัมบลา – ช้อปปิ้ง  
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง(9)    บาร์เซโลน่า – เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) – เก็บภาพคาซ่า มิลา – สนามบินบาร์เซโลน่า 
◽️วันที่สิบของการเดินทาง(10) โดฮา – กรุงเทพฯ
***หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย THE VACATION STORY  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ***
– กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถ
– กรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้

💖 ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท
✅ รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
✅ รวมค่าทิปพนักงานขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น / บริการ ณ ภัตตาคาร ตลอดการเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท / ท่าน ( 1,500 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ )
🛫 เดินทางโดย: สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคา จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: เมษายน – ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY https://www.facebook.com/Vacationstory  
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247 https://www.instagram.com/vacationstory247/ 
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247 https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY

THE VACATION STORY-VSWPQR1810N-FRANCE-RIVERA-ANDORRA-SPAIN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้