ทัวร์ปากีสถาน 2567

ทัวร์ปากีสถาน 2567-VSHTCC240050-PAKISTAN-9 วัน-แกรนด์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี-ทัวร์แนะนำ-ไฮไลท์โปรแกรม- บินตรง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-ลาฮอร์-กรุงเทพฯ โดย การบินไทย-บินภายใน 2 เที่ยว ไป-กลับ อิสลามาบัด – สการ์ดู-อิสลามาบัด-ตักศิลา-สการ์ดู-กิลกิต-หุบเขาฮุนซา-หุบเขานาการ์-ฮอปเปอร์ กลาเซียร์-อีเกิลเนสท์-พาสสุ-ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต-กุลมิต-สะพานฮุนเซน-ลาฮอร์-ป้อมลาฮอร์-ราคาเริ่มต้น 95,000 บาท-อัตราค่าบริการรวม-* ค่าวีซ่าปากีสถาน (E-Visa) สแกนพาสปอร์ต และ รูปถ่าย (แสกนสี) ส่งให้ทางบริษัท เพื่อทำการขอวีซ่าออนไลน์-เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **-ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2567-สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน

: Pakistan >

 : ราคาเริ่มต้น 95,000  บาท

: 9 วัน 7 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
27 กันยายน 2024
5 ตุลาคม 2024
95,000 108,000 95,000 ว่าง 10 ที่
4 ตุลาคม 2024
12 ตุลาคม 2024
95,000 108,000 95,000 ว่าง 10 ที่
11 ตุลาคม 2024
19 ตุลาคม 2024
95,000 108,000 95,000 ว่าง 10 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ปากีสถาน 2567

✨PAKISTAN✨
9 วัน แกรนด์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยน

🌈ไฮไลท์โปรแกรม
🛫 บินตรง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด 🛫 ลาฮอร์-กรุงเทพฯ โดย การบินไทย
🛫 บินภายใน 2 เที่ยว ไป-กลับ อิสลามาบัด – สการ์ดู
✨ อิสลามาบัด
✨ ตักศิลา
✨ สการ์ดู
✨ กิลกิต
✨ หุบเขาฮุนซา
✨ หุบเขานาการ์
✨ ฮอปเปอร์ กลาเซียร์
✨ อีเกิลเนสท์
✨ พาสสุ
✨ ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต
✨ กุลมิต
✨ สะพานฮุนเซน
✨ ลาฮอร์
✨ ป้อมลาฮอร์

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ปากีสถาน 2567
VSHTCC240050-PAKISTAN
9 วัน แกรนด์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี
◽️วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ – อิสลามาบัด (พักค้าง 2 คืน)
◽️วันที่สองของการเดินทาง : อิสลามาบัด – ตักศิลา (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมืองอิสลามาบัด
◽️วันที่สามของการเดินทาง : บินภายในสู่เมืองสการ์ดู – กิลกิต – พระพุทธรูปคาร์กาห์
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : กิลกิต – จุดชมวิวราคาโปชิ – สะพานฮุซเซน – พาสสุ – ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต – ฮุนซา
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บน Eagle’s Nest Hotel
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ฮุนซา – หุบเขานาการ์ – ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ – ป้อมปราการบาลิต – Eagle’s Nest
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เลดี้ฟิงเกอร์ – สการ์ดู
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : สการ์ดู – อิสลามาบัด – ลาฮอร์
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ลาฮอร์
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSHTCC240050-PAKISTAN
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น 95,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
* ค่าวีซ่าปากีสถาน (E-Visa) สแกนพาสปอร์ต และ รูปถ่าย (แสกนสี) ส่งให้ทางบริษัท เพื่อทำการขอวีซ่าออนไลน์
🛫 เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **
📌 ช่วงวันเดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2567
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSHTCC240050-PAKISTAN
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้