ทัวร์นิวซีแลนด์ 2567

ทัวร์นิวซีแลนด์ 2567-VSWQF6012A- Grand New Zealand 12 Day QF Jul - Aug 2024 (Southern Light)-แกรนด์นิวซีแลนด์ 12 วัน เที่ยวเหนือจรดใต้-ชมปรากฎการณ์แสงใต้-ไฮไลท์ต์การเดินทาง-เดินทางโดยสายการบินแควนตัส สะดวกในการต่อเครื่อง (พร้อมบินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบินจากเมืองไครสต์เชิร์ส(เกาะใต้)้ สู่เมืองโรโตรัว(เกาะเหนือ)ประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก-เที่ยวเกาะใต้ทั้งฝั่งตะวันตก (ชมธารน้ำแข็ง) และฝั่งตะวันออก (ทะเลสาบเทคาโป & วานาก้า)-เที่ยวครบเมืองสวยเดินทางถึงใต้สุด ณ เมืองอินเวอร์คาร์กิลและดะนีดีน-มีโอกาสที่ท่านจะได้พบปรากฏการณ์แสงใต้ (Southern Light) ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี-ล่องเรือเที่ยวชมมิลฟอร์ด ซาวน์ (ฟยอร์ด) ที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์-อาหารพิเศษ กุ้งมังกร, หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้, สเต๊กเนื้อ, สเต๊กแกะ พร้อมไวน์นิวซีแลนด์รสเลิส ดินเนอร์ พร้อมชมวิว ณ ภัตตาคารบ๊อบพีค(ควีนสทาวน์) และ สกาย์ ทาวน์เวอร์(อ๊อคแลนด์), ดินเนอร์สไตล์ชาวเมารี-ราคาเริ่มต้น: 192,900 บาท-รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ แบบ GROUP เข้าออก ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น & ค่าทิปพนักงานขับรถ-ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านล่ะ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)-หมายเหตุ...ในกรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน (มีจํานวนผู้ร่วมเดินทาง 10 - 14 ท่าน)-ทางบริษัทฯขอเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกท่านล่ะ 8,000 บาท ต่อท่าน เพื่อให้กรุ๊ปเดินทางได้-เดินทางโดย: สายการบินแควนตัส แอร์ไลน์ (QF)-ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ-ช่วงวันเดินทาง: 20-31 ก.ค. 67 // 09-20 ส.ค. 67

: New Zealand >

 : ราคาเริ่มต้น 192,900  บาท

: 12 วัน 10 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
20 กรกฎาคม 2024
31 กรกฎาคม 2024
192,900 235,800 192,900 ว่าง 15 ที่
9 สิงหาคม 2024
20 สิงหาคม 2024
195,900 238,800 195,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์นิวซีแลนด์ 2567

Grand New Zealand
12 Day QF Jul – Aug 2024 (Southern Light)
แกรนด์นิวซีแลนด์ 12 วัน เที่ยวเหนือจรดใต้-ชมปรากฎการณ์แสงใต้

🌈ไฮไลท์ต์การเดินทาง
✨เดินทางโดยสายการบินแควนตัสสะดวกในการต่อเครื่อง (พร้อมบินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบินจากเมืองไครสต์เชิร์ส(เกาะใต้)้ สู่เมืองโรโตรัว(เกาะเหนือ) ประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก
✨เที่ยวเกาะใต้ทั้งฝั่งตะวันตก (ชมธารน้ำแข็ง) และฝั่งตะวันออก (ทะเลสาบเทคาโป & วานาก้า)
✨เที่ยวครบเมืองสวยเดินทางถึงใต้สุด ณ เมืองอินเวอร์คาร์กิลและดะนีดีน
✨มีโอกาสที่ท่านจะได้พบปรากฏการณ์แสงใต้ (Southern Light) ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี
✨ล่องเรือเที่ยวชมมิลฟอร์ด ซาวน์ (ฟยอร์ด) ที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
✨อาหารพิเศษ กุ้งมังกร, หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้, สเต๊กเนื้อ, สเต๊กแกะ พร้อมไวน์นิวซีแลนด์รสเลิส ดินเนอร์พร้อมชมวิว ณ ภัตตาคารบ๊อบพีค(ควีนสทาวน์) และ สกาย์ ทาวน์เวอร์(อ๊อคแลนด์), ดินเนอร์สไตล์ชาวเมารี

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์นิวซีแลนด์ 2567
VSWQF6012A
Grand New Zealand 12 Day QF Jul – Aug 2024 (Southern Light)
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้)
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ไครสต์เชิร์ช – อาเธอร์ พาสส – ชมน้ำตกเดวิลส์-ธารน้ำแข็งฟ๊ อก กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : ฟรานซ์ โจเซฟ – ทะเลสาบวานาก้า – ควีนสทาวน์-นั่งกระเช้าสุ่ยอดเขาบ็อบพคี – ภัตตาคาร Skyline (ชมวิว)
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอล เตอร์ พีค- ฟาร์มแกะ – เมืองเตอาเนา
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เต อาเนา – ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ – อินเวอร์คาร์กิลล์
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ชมเมืองอินเวอร์คาร์กิลล์ – ชมเมืองดะนิดิน – ช้อปปิ้ง
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : ดะนิดิน – โออามารุ – ชมมะเสสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ไครสต์เชิร์ส – เมืองโรโตรัว – ชมเมือง – ศูนย์วฒั นธรรมเมารี
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : โรโตรัว – เข้าชมอะโกรโดม – หมู่บ้านวฒั นธรรมชาวเมารี – อ๊อคแลนด์ – ขึ้ชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ – ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant)
◽️วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : อ๊อคแลนด์ – จุดชมววิ ยอดเขาอเี ดน – ชมเมือง
◽️วันที่สิบสองของการเดินทาง : สนามบินอ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าใช้จ่าย และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSWQF6012A- Grand New Zealand
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
หมายเหตุ (โดยสังเขป)
*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
* บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นตามที่ได้ระบในเอกสาร VSWQF6012A- Grand New Zealand

💖 ราคาเริ่มต้น: 192,900 บาท
รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ แบบ GROUP เข้าออก ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น & ค่าทิปพนักงานขับรถ
ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านล่ะ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
หมายเหตุ…ในกรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน (มีจํานวนผู้ร่วมเดินทาง 10 – 14 ท่าน)
ทางบริษัทฯขอเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกท่านล่ะ 8,000 บาท ต่อท่าน เพื่อให้กรุ๊ปเดินทางได้
🛫 เดินทางโดย: สายการบินแควนตัส แอร์ไลน์ (QF)
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: 20-31 ก.ค. 67 // 09-20 ส.ค. 67

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSWQF6012A- Grand New Zealand
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้