ทัวร์ทูร์เคีย 2567

ทัวร์ทูร์เคีย 2567-VSPV-TURLVD-9D7N-TK-LAVENDER TURKIYE-ทัวร์ขายดี-ลาเวนเดอร์ ตุรกี 9 วัน 7 คืน-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)-พระราชวังเบลเลอเบยี-ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พิเศษสุดๆเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้น!!!-ขึ้นบอลลูน ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (OPTIONS)-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว ตลอดการเดินทาง-บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines-พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืนเพิ่มโอกาสในการขึ้นบอลลูน-รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป-เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน-ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย-ราคาเริ่มต้น: 45,988 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง)-เดินทางโดย: สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567-****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****

: Türkiye >

 : ราคาเริ่มต้น 45,988  บาท

: 9 วัน 7 คืน

: ระดับ 5+4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
1 มิถุนายน 2024
9 มิถุนายน 2024
46,988 57,988 46,988 ว่าง 8 ที่
13 กรกฎาคม 2024
21 กรกฎาคม 2024
49,988 60,988 49,988 ว่าง 15 ที่
21 กรกฎาคม 2024
29 กรกฎาคม 2024
49,988 60,988 49,988 ว่าง 15 ที่
26 กรกฎาคม 2024
3 สิงหาคม 2024
49,988 60,988 49,988 ว่าง 15 ที่
10 สิงหาคม 2024
18 สิงหาคม 2024
49,988 60,988 49,988 ว่าง 15 ที่
21 กันยายน 2024
29 กันยายน 2024
45,988 56,988 45,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ทูร์เคีย 2567

🪻LAVENDER TURKIYE🪻
ลาเวนเดอร์ ตุรกี 9 วัน 7 คืน

🔹ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)
🔹สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)
🔹พระราชวังเบลเลอเบยี
🔹ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส
🪻ชมทุ่งลาเวนเดอร์…พิเศษสุดๆเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม เท่านั้น!!!
🔴ขึ้นบอลลูน ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (OPTIONS)
🔹ม้าไม้จำลองกรุงทรอย
🔹ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
🔴พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว ตลอดการเดินทาง
🔴บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
🔴พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ  2 คืนเพิ่มโอกาสในการขึ้นบอลลูน

✨รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
✨เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน
✨ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ทูร์เคีย 2567
VSPV-TURLVD-9D7N-TK
LAVENDER TURKIYE
◽️วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-อังการ่า
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สุสานอตาร์เติร์ก – ปราสาทอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองคัปปาโดเกีย บอลลูน โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)  – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานทอพรม – หุบเขาเกอเรเม่ – หุบเขาเดฟเรนท์              
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองปามุคคาเล – CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น      
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองซิเรนเซ่ – ร้านขนม Turkish Delight – คูซาดาซึ Kusadasi
◽️วันที่หกของการเดินทาง : โรงงานเครื่องหนัง – ไอยวาลิค – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่       
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : เมืองอิสตันบลู –พระราชวังเบลเลอเบยี – ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์      
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดม-เซนต์โซเฟีย –สนามบินอิสตันบลู
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

💖 ราคาเริ่มต้น: 45,988 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง)
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – กันยายน 2567
****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY

THE VACATION STORY-VSPV-TURLVD-9D7N-TK-LAVENDER TURKIYE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้