ทัวร์ดูไบ 2567

ทัวร์ดูไบ 2567-VSUAE-HLDB5D3N-EK- HELLO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS-ทัวร์ขายดี-สัมผัสเสน่ห์แห่งโลกตะวันออกกลาง ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทะเลทราย-5 Days 3 Nights by Emirates Airline (EK)-GRAND MOSQUE มัสยิดหลวงเชคซัยยิด-ตึกเดอะปาล์มทางเวอร์ THE PLAM TOWER-นั่งรถไฟ MONORAIL สู่โครงการเดอะปาล์ม 1 เที่ยว-ขึ้นตึก SKY VIEW DUBAI ชั้น 53-ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์-ช้อปปิ้งตลาดทอง GOLD SOUK-SPICE SOUK ตลาดเครื่องเทศ-ราคาเริ่มต้น: 49,988 บาท-อัตราค่าบริการรวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์-อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)-เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)-น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567

: Dubai >

 : ราคาเริ่มต้น 49,988  บาท

: 5 วัน 3 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
30 พฤษภาคม 2024
3 มิถุนายน 2024
49,988 59,488 49,988 ว่าง 15 ที่
1 มิถุนายน 2024
5 มิถุนายน 2024
49,988 59,488 49,988 ว่าง 15 ที่
19 กันยายน 2024
23 กันยายน 2024
49,988 59,488 49,988 ว่าง 15 ที่
10 ตุลาคม 2024
14 ตุลาคม 2024
55,988 65,988 55,988 ว่าง 15 ที่
19 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
55,988 65,988 55,988 ว่าง 15 ที่
21 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
55,988 65,988 55,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ดูไบ 2567

✨HELLO DUBAI✨
สัมผัสเสน่ห์แห่งโลกตะวันออกกลาง ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทะเลทราย
5 Days 3 Nights by Emirates Airline (EK)

🔹GRAND MOSQUE มัสยิดหลวงเชคซัยยิด
🔹ตึกเดอะปาล์มทางเวอร์ THE PLAM TOWER
🔹นั่งรถไฟ MONORAIL สู่โครงการเดอะปาล์ม 1 เที่ยว
🔹ขึ้นตึก SKY VIEW DUBAI ชั้น 53
🔹ทัวร์ทะเลทราย 4×4 แลนด์ครุยเซอร์
🔹ช้อปปิ้งตลาดทอง GOLD SOUK
🔹SPICE SOUK ตลาดเครื่องเทศ
สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ดูไบ 2567
VSUAE-HLDB5D3N-EK
HELLO  DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS
◽️วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ-ดูไบ-ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM-MONORAIL TO ATLANTIS AIN DUBAI WHEELS-AIN DUBAI
◽️วันที่สองของการเดินทาง : ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-EMIRATES PALACE & ETIHAD TOWER-HERITAGE VILLAGE-FERRARI WORLD-ดูไบ
*** โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA-SHOPPING DUBAI MALL-4X4 DUNE SAFARI-BQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : ดูไบ DUBAI-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB-MADINAT JUMEIRAH SOUK-ARAB TAXI-GOLD SOUK AND SPICY-SKY VIEW DUBAI
*** โดยแต่ละกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลา ทั้งหมดนี้สามารถยกเลิกได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหน้างาน ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาเข้าชมและ/หรือราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ดูไบ DUBAI-สนามบินสุวรรณภูมิ BKK
หมายเหตุ
อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSUAE-HLDB5D3N-EK- HELLO  DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS
*รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ* ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
*พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
*การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ำหนักประตูนั้นอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 49,988 บาท
อัตราค่าบริการรวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)  และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน EMIRATES (EK)
น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSUAE-HLDB5D3N-EK- HELLO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้