ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย 2567-68

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย 2567-68-VSHTCSV9DSAUDIARAB-SAUDI ARABIA-9 วัน ซาอุดิอาระเบีย แกรนด์ทัวร์-ทัวร์แนะนำ-บินตรงสู่เจดดาห์ // ริยาด + บินภายใน โดย ซาอุดิอาระเบียน แอร์ไลน์ส-ไฮไลท์การท่องเที่ยว-ริยาด-หมู่บ้านมรดกโลก อัดดิรอียะฮ์-เมืองโบราณอัลอาชาร์-ป้อมมัสมัค-เมดินา-อัลอูลา-เมืองโบราณเฮกรา-หินช้าง (Elephant Rock)-ตึกกระจก-เมืองมรดกโลกเฮกครา-เจดดาห์ Dune Safari-เมืองมรดกโลกอัล บาลัด-รถไฟความเร็วสูง (High Speed Train)-ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท-อัตราค่าบริการรวม : * ค่าวีซ่าซาอุดิอาระเบีย และทิปทุกอย่างแล้ว.... พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว-เดินทางโดย: สายการบินซาอุดิอาระเบีย (SV)-*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ-ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568

: Saudi Arabia >

 : ราคาเริ่มต้น 189,900  บาท

: 9 วัน 6 คืน

: ระดับ 4-5 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
23 ตุลาคม 2024
31 ตุลาคม 2024
189,900 221,900 189,900 ว่าง 15 ที่
27 พฤศจิกายน 2024
5 ธันวาคม 2024
189,900 221,900 189,900 ว่าง 15 ที่
25 ธันวาคม 2024
2 มกราคม 2025
199,000 237,000 199,000 ว่าง 15 ที่
29 มกราคม 2025
6 กุมภาพันธ์ 2025
189,900 221,900 189,900 ว่าง 15 ที่
12 กุมภาพันธ์ 2025
20 กุมภาพันธ์ 2025
189,900 221,900 189,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย 2567-68

✨SAUDI ARABIA✨
9 วัน ซาอุดิอาระเบีย แกรนด์ทัวร์
บินตรงสู่เจดดาห์ // ริยาด + บินภายใน โดย ซาอุดิอาระเบียน แอร์ไลน์ส

🌈ไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ริยาด
* หมู่บ้านมรดกโลก อัดดิรอียะฮ์
* เมืองโบราณอัลอาชาร์
* ป้อมมัสมัค
* เมดินา
* อัลอูลา
* เมืองโบราณเฮกรา
* หินช้าง (Elephant Rock)
* ตึกกระจก
* เมืองมรดกโลกเฮกครา
* เจดดาห์ Dune Safari
* เมืองมรดกโลกอัล บาลัด
* รถไฟความเร็วสูง (High Speed Train)

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์ซาอุดิอาระเบีย 2567-68
VSHTCSV9DSAUDIARAB-SAUDI ARABIA
9 วัน ซาอุดิอาระเบีย แกรนด์ทัวร์
◽️วันแรกของการเดินทาง: กรุงเทพ ฯ-เจดดาห์ (พักค้าง 2 คืน)
◽️วันที่สองของการเดินทาง: เจดดาห์-แหล่งมรดกโลกอัล บาลัด-อัลเทยาบัท
◽️วันที่สามของการเดินทาง: เจดดาห์-ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari)-ขี่อูฐชมทะเลทราย   
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง: เจดดาห์-เมดินา-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเมดินา 
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง: เมดินา-อัลอูลา-ตึกกระจก-หินช้าง
◽️วันที่หกของการเดินทาง: แหล่งโบราณสถานเฮกรา – ปราสาทเดียวดาย – เมืองโบราณดาดัน 
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง: อัลอูลา-ริยาด (บินภายใน)-Edge of the World
◽️วันที่แปดของการเดินทาง: รียาด-หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอียะฮ์-ป้อมโบราณมัสมัค-สุเหร่า อัลราจิ แกรนด์มอสค์
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง: เจดดาห์-กรุงเทพ ฯ
หมายเหตุ
*อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSHTCSV9DSAUDIARAB
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
*รูปภาพใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 189,900 บาท
อัตราค่าบริการรวม :
* ค่าวีซ่าซาอุดิอาระเบีย และทิปทุกอย่างแล้ว…. พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
🛫 เดินทางโดย: สายการบินซาอุดิอาระเบีย (SV)
*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
📌 ช่วงวันเดินทาง: ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSHTCSV9DSAUDIARAB
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้