ทัวร์จอร์แดน 2567

ทัวร์จอร์แดน 2567-VSPV-JORPM6D3N-RJ- PROMO JORDAN 6D3N BY RJ-ทัวร์ขายดี-จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรงรอยัลจอร์แดนเนียน RJ-ชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO-เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู-ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)-นั่ง 4WD ชมบรรยากาศทะเลทราย วาดิรัม-ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)-ชมนครเจอราช (JERASH) “เมืองพันเสา”-โรงแรม ระดับ 4 ดาว นอนอัมมานเมืองหลวง 2 คืน / นอนเพตรา 1 คืน-ราคาเริ่มต้น: 59,988 บาท-*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)-*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)-*อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย-ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม-ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 3 โรงแรม-เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)-*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567

: Jordan >

 : ราคาเริ่มต้น 59,988  บาท

: 6 วัน 3 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
1 มิถุนายน 2024
6 มิถุนายน 2024
59,988 67,488 59,988 ว่าง 15 ที่
20 กรกฎาคม 2024
25 กรกฎาคม 2024
59,988 67,488 59,988 ว่าง 15 ที่
27 กรกฎาคม 2024
1 สิงหาคม 2024
59,988 67,488 59,988 ว่าง 15 ที่
10 สิงหาคม 2024
15 สิงหาคม 2024
59,988 67,488 59,988 ว่าง 15 ที่
21 กันยายน 2024
26 กันยายน 2024
60,988 69,488 60,988 ว่าง 15 ที่
12 ตุลาคม 2024
17 ตุลาคม 2024
62,988 72,488 62,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน 2567

✨PROMO JORDAN✨6 DAYS 3 NIGHTS
จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรงรอยัลจอร์แดนเนียน RJ

🔹ชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO
🔹เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
🔹ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
🔹นั่ง 4WD ชมบรรยากาศทะเลทราย วาดิรัม
🔹ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
🔹ชมนครเจอราช (JERASH) “เมืองพันเสา”
🔹โรงแรม ระดับ 4 ดาว นอนอัมมานเมืองหลวง 2 คืน / นอนเพตรา 1 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์แดน 2567
VSPV-JORPM6D3N-RJ
PROMO JORDAN 6D3N BY RJ
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – AMM อัมมาน ควีน อาเลีย
◽️วันที่สองของการเดินทาง : อัมมาน – JERASH เจอราช  – DEAD SEA เดดซี  –  AMMAN อัมมาน
***มีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทัวร์
***(การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) กรุณาเตรียมผ้าขนหนู ของใข้ส่วนตัวแยกใส่ถุงผ้า หรือกระเป๋าใบเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนชุด อาบน้ำ
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองอัมมาน – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR – PETRA
***อัตราค่าบริการ ขี่อูฐ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ )  20 JOD   // 30 USD  กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่หัวหน้าทัวร์อีกครั้ง 
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : PETRA  เมืองเพตรา  – MADABA เมืองมาดาบา  – MT.NEBO ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO  – AMMAN
(ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดิน ในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า กรณีมีผู้สูงอายุ หรือเด็ก ภายในเพตรามีบริการรถกอล์ฟอัตราค่าบริการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง กรณีต้องการขี่ลา, ขี่อูฐ, นั่งรถม้าลาก ฯลฯ)
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : AMMAN เมืองอัมมาน – อัมมาน AMMAN CITDAEL   – พิพิธภัณฑ์รถหลวง – SHOPPING– สนามบิน 
◽️วันที่หกของการเดินทาง : สนามบินอัมมาน AMMAN – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSPV-JORPM6D3N-RJ- PROMO JORDAN 6D3N BY RJ)
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง
*ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
*ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
*เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
*ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ  8,000 บาท  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที
*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 59,988 บาท
*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)
*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)
*อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)
-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน  และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
-ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม
-ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 3 โรงแรม
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ  8,000 บาท  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ตุลาคม 2567

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวและบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 👇
☎️ +662 086 4970
📱 Hotline: +668 1629 8308 (คุณดีน) , +669 8056 5599 (คุณโอลิเวอร์)
📧Email: thevacationstory@hotmail.com
💚Line Official Account: @thevacationstory
https://page.line.me/thevacationstory

🛫 https://thevacationstory.com/จัดทริปส่วนตัว-2/
.
🏢 https://thevacationstory.com/จองโรงแรม/
.
🎫 https://thevacationstory.com/ตั๋วเครื่องบิน/
.
📝🫶 https://thevacationstory.com/วีซ่า-ประกันการเดินทาง/

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSPV-JORPM6D3N-RJ- PROMO JORDAN 6D3N BY RJ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้