ทัวร์จอร์แดน 2567

ทัวร์จอร์แดน 2567-VSPV-STNJOR6D3N-RJ-THE STUNNING JORDAN-6D3N- BY RJ-ทัวร์ขายดี-จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรงรอยัลจอร์แดนเนียน RJ-พักโดม Bubble ทุกพีเรียด-เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู-ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT)-ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)-นั่ง 4WD ชมบรรยากาศทะเลทราย วาดิรัม-ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)-ชมนครเจอราช (JERASH) “เมืองพันเสา”-ราคาเริ่มต้น: 59,988 บาท-*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)-*อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย-ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม -ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 3 โรงแรม-เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)-*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที-ช่วงวันเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

: Jordan >

 : ราคาเริ่มต้น 59,988  บาท

: 6 วัน 3 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
20 กรกฎาคม 2024
25 กรกฎาคม 2024
59,988 69,888 59,988 CLOSE
27 กรกฎาคม 2024
1 สิงหาคม 2024
59,988 69,888 59,988 ว่าง 20 ที่
10 สิงหาคม 2024
15 สิงหาคม 2024
59,988 69,888 59,988 ว่าง 6 ที่
21 กันยายน 2024
26 กันยายน 2024
61,988 71,888 61,988 ว่าง 20 ที่
12 ตุลาคม 2024
17 ตุลาคม 2024
62,988 72,888 62,988 ว่าง 20 ที่
17 ตุลาคม 2024
22 ตุลาคม 2024
62,988 72,888 62,988 ว่าง 15 ที่
23 พฤศจิกายน 2024
28 พฤศจิกายน 2024
62,988 72,888 62,988 ว่าง 15 ที่
7 ธันวาคม 2024
12 ธันวาคม 2024
63,988 73,888 63,988 ว่าง 15 ที่
26 ธันวาคม 2024
31 ธันวาคม 2024
71,988 82,488 71,988 ว่าง 15 ที่
28 ธันวาคม 2024
2 มกราคม 2025
73,988 84,488 73,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน 2567

✨THE STUNNING JORDAN✨
6 DAYS 3 NIGHTS
บินตรงรอยัลจอร์แดนเนียน RJ
พักโดม Bubble ทุกพีเรียด

🔹เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
🔹ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT)
🔹ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
🔹นั่ง 4WD ชมบรรยากาศทะเลทราย วาดิรัม
🔹ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
🔹ชมนครเจอราช (JERASH) “เมืองพันเสา”

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์แดน 2567
VSPV-STNJOR6D3N-RJ
THE STUNNING JORDAN-6D3N- BY RJ
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – AMM อัมมาน ควีน อาเลีย
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินอัมมาน – PETRA เพตรา
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เพตรา PETRA – อาคาบา AQABA – เรือท้องกระจก BOAT CRUISE – ทะเลทรายวาดิรัม WADIRUM JEEP TOUR – ค้างคืนในแค้มป์กลางทะเลทราย
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : WADIRUM CAMP   วาดิรัม – KERAK CASTLE ปราสาทเครัค – DEAD SEA เดดซี
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : DEAD SEA – MADABA เมืองมาดาบา – MT.NEBO ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO – เมืองเจอราช – AMMAN CITY TOUR – ส่งออกสนามบิน
◽️วันที่หกของการเดินทาง : สนามบินอัมมาน AMMAN – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSPV-STNJOR6D3N-RJ
*รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ  8,000 บาท  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที
*ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ
*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 59,988 บาท
*อัตรานี้รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป)
*อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 100 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)
-ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน  และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
-ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม
-ค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม 3 โรงแรม
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
*การขอที่นั่ง Long Leg ณ ปัจจุบัน สายการบินขายที่นั่ง LONG LEG แล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ  8,000 บาท  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเงิน ณ วันนั้นๆ และราคา ณ วันนั้นๆ รบกวนเช็คราคาอัพเดจกับเจ้าหน้าที่อีกที
📌 ช่วงวันเดินทาง: กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSPV-STNJOR6D3N-RJ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้