ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ 2567

ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ 2567-VSPV-HLJOREGY8D5N-RJ-HIGHLIGHT JORDAN-EGYPT-ทัวร์แนะนำ-เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง ROYAL JORDANIAN AIRLINE-อัมมาน-มาดาบา-เพตรา-ปีรามิด-สฟริงซ์-กีซ่า-เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL)-สฟริงซ์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า-ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-พักโรงแรม 4 ดาว นอนจอร์แดน 2 คืน นอนอียิปต์ 3 คืน-ราคาเริ่มต้น: 75,988 บาท- รวมค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน + อียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 -45 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)-ไม่รวมค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ ที่เป็นรายการเสริมจากการขายหน้างาน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ-ไม่รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 100 USD / ท่าน /ทริป ไม่รวมค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน อียิปต์ และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย-ไม่รวมค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม-เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)-น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ-ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567

: Jordan >

 : ราคาเริ่มต้น 75,988  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
30 พฤษภาคม 2024
6 มิถุนายน 2024
82,988 95,988 82,988 ว่าง 9 ที่
20 กรกฎาคม 2024
27 กรกฎาคม 2024
75,988 86,488 75,988 ว่าง 15 ที่
25 กรกฎาคม 2024
1 สิงหาคม 2024
75,988 86,488 75,988 ว่าง 15 ที่
10 สิงหาคม 2024
17 สิงหาคม 2024
75,988 86,488 75,988 ว่าง 15 ที่
21 กันยายน 2024
28 กันยายน 2024
77,988 89,488 77,988 ว่าง 13 ที่
12 ตุลาคม 2024
19 ตุลาคม 2024
82,988 95,988 82,988 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ 2567

HIGHLIGHT ✨JORDAN – EGYPT✨ 
เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง ROYAL JORDANIAN AIRLINE
✨อัมมาน ✨มาดาบา ✨เพตรา ✨ปีรามิด ✨สฟริงซ์ ✨กีซ่า

🔹เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
🔹ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL)
🔹สฟริงซ์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า
🔹ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
🔹พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์  
✨พักโรงแรม 4 ดาว  นอนจอร์แดน 2 คืน นอนอียิปต์ 3 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ 2567
VSPV-HLJOREGY8D5N-RJ
HIGHLIGHT JORDAN-EGYPT
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-AMM  อัมมาน ควีน อาเลีย
◽️วันที่สองของการเดินทาง : อัมมาน-เมืองมาดาบา-MOUNT NEBO-เดดซี-เพตรา
*จะมีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทัวร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-อัมมาน
*ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดิน ในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า กรณีมีผู้สูงอายุ หรือเด็ก ภายในเพตรามีบริการรถกอล์ฟอัตราค่าบริการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง กรณีต้องการขี่ลา, ขี่อูฐ, นั่งรถม้าลาก ฯลฯ
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองอัมมาน AMMAN-สนามบินอัมมาน-สนามบินไคโร-ปิรามิดกีซ่า
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : ไคโร-ปิรามิดกีซ่า-ช้อปปิ้งตลาดข่าน
◽️วันที่หกของการเดินทาง : ไคโร-เมืองอเล็กซานเดรีย-ไคโร
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-สนามบินไคโร-แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัมมาน
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สนามบินอัมมาน-กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร VSPV-HLJOREGY8D5N-RJ-HIGHLIGHT JORDAN-EGYPT)
*หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
*กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 3,000 บาท
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 21 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

💖 ราคาเริ่มต้น: 75,988 บาท
รวมค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน + อียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 -45 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
ไม่รวมค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ ที่เป็นรายการเสริมจากการขายหน้างาน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 100 USD / ท่าน /ทริป
ไม่รวมค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน อียิปต์ และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ไม่รวมค่าทิปพนักงานบริการโรงแรม
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)
น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
📌 ช่วงวันเดินทาง: มิถุนายน – ตุลาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

VSPV-HLJOREGY8D5N-RJ-HIGHLIGHT JORDAN-EGYPT
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้