ทัวร์จอร์เจีย 2567

ทัวร์จอร์เจีย 2567-VSZGTBS-2413GF-GEORGIA-ทัวร์ขายดี-จอร์เจีย-ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี-เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส-กอรี-เมืองอัพลีสสิค-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำซินวาลี-เมืองกูดา อูรี-อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย-เมืองคาซเบกี้-นั่งรถ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองทบิลิซี่-ทบิลิซี่ มอลล์-เมืองไซห์นากิ-กำแพงเมืองโบราณ-อารามบอดบี-เมืองควาเรลี-ลิ้มรสไวน์ควาเรลี-อีสพ้อย มอลล์-วิหารจวารี-เมืองมิทสเคต้า-วิหารสเวติสโคเวลี-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย-ชาเดอนี่สตรีท-สะพานแห่งสันติภาพ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอร์เจีย-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-โบสถ์ ทรีนิตี้-เมนูพิเศษ !!! อาหารไทย จีน และ คินกาลี-แถมฟรี ไวน์เทสติ้ง-ราคาเริ่มต้น: 45,990 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท-** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน **-เดินทางโดย: สายการบิน GULF AIR (GF)-ช่วงวันเดินทาง: กันยายน - ธันวาคม 2567

: Georgia >

 : ราคาเริ่มต้น 45,990  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
6 กันยายน 2024
13 กันยายน 2024
45,990 52,990 45,990 ว่าง 15 ที่
13 กันยายน 2024
20 กันยายน 2024
45,990 52,990 45,990 ว่าง 15 ที่
20 กันยายน 2024
27 กันยายน 2024
45,990 52,990 45,990 ว่าง 15 ที่
27 กันยายน 2024
4 ตุลาคม 2024
45,990 52,990 45,990 ว่าง 15 ที่
4 ตุลาคม 2024
11 ตุลาคม 2024
46,990 53,990 46,990 ว่าง 15 ที่
11 ตุลาคม 2024
18 ตุลาคม 2024
48,990 55,990 48,990 ว่าง 10 ที่
18 ตุลาคม 2024
25 ตุลาคม 2024
48,990 55,990 48,990 ว่าง 15 ที่
25 ตุลาคม 2024
1 พฤศจิกายน 2024
48,990 55,990 48,990 ว่าง 15 ที่
1 พฤศจิกายน 2024
8 พฤศจิกายน 2024
46,990 53,990 46,990 ว่าง 13 ที่
8 พฤศจิกายน 2024
15 พฤศจิกายน 2024
46,990 53,990 46,990 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย 2567

✨GEORGIA✨จอร์เจีย✨
ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
✨เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส✨

🔹กอรี🔹เมืองอัพลีสสิค🔹พิพิธภัณฑ์สตาลิน🔹ป้อมอนานูรี🔹อ่างเก็บน้ำซินวาลี🔹เมืองกูดา อูรี 🔹อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย
🔹เมืองคาซเบกี้🔹นั่งรถ 4WD🔹โบสถ์เกอร์เกตี้🔹เมืองทบิลิซี่🔹ทบิลิซี่ มอลล์🔹เมืองไซห์นากิ🔹กำแพงเมืองโบราณ🔹อารามบอดบี
🔹เมืองควาเรลี🔹ลิ้มรสไวน์ควาเรลี🔹อีสพ้อย มอลล์🔹วิหารจวารี🔹เมืองมิทสเคต้า🔹 วิหารสเวติสโคเวลี🔹อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
🔹ชาเดอนี่สตรีท🔹สะพานแห่งสันติภาพ🔹ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า🔹มารดาแห่งจอร์เจีย🔹โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี🔹โบสถ์ทรีนิตี้

เมนูพิเศษ !!! อาหารไทย จีน และ คินกาลี แถมฟรี ไวน์เทสติ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์เจีย 2567
VSZGTBS-2413GF-GEORGIA
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – กอรี
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี              
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี่ – ทบิลิซี่ มอลล์  
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีสพ้อย มอลล์
◽️วันที่หกของการเดินทาง : วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท       
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์   ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน      
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
*อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
*ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
*ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
*ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
*อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

💖 ราคาเริ่มต้น: 45,990 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน **
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน GULF AIR (GF)
📌 ช่วงวันเดินทาง: กันยายน – ธันวาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
THE VACATION STORY-VSZGTBS-2413GF-GEORGIA

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้