ทัวร์จอร์เจีย 2567

ทัวร์จอร์เจีย 2567-VSZGTBS-2415GF-GEORGIA-ทัวร์ขายดี-จอร์เจีย-ทบิลิซี่ กอรี่ อาคัลต์ซิเค บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี-เที่ยวคุ้มจัดเต็มไฮไลท์!! ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส-เช็คอินคาซเบกี้-เยือนป้อมปราการหินราบาตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองอัพลีสสิเค-อาคัลต์ซิเค-ป้อมปราการหินราบาตี-เมืองบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า-สวนบอร์โจมี่-ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำซินวาลี-เมืองกูดาอูรี-เมืองคาซเบกี้-นั่งรถ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย-วิหารจวารี-เมืองมิทสเคต้า-วิหารสเวติสโคเวลี-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย-เมืองซิกนากิ-กำแพงเมืองโบราณ-อารามบอดบี-เมืองควาเรลี-ลิ้มรสไวน์ควาเรลี-ชาเดอนี่สตรีท-สะพานแห่งสันติภาพ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอร์เจีย-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-สนามบินทบิลิซี่-สนามบินบาห์เรน-เมนูพิเศษ !!! อาหารไทย จีน และ คาชาปูริ- ราคาเริ่มต้น: 49,990 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท-** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน **-เดินทางโดย: สายการบิน GULF AIR (GF)-ช่วงวันเดินทาง: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

: Georgia >

 : ราคาเริ่มต้น 49,990  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
22 พฤศจิกายน 2024
29 พฤศจิกายน 2024
49,990 56,990 49,990 ว่าง 15 ที่
29 พฤศจิกายน 2024
6 ธันวาคม 2024
50,990 57,990 50,990 ว่าง 15 ที่
6 ธันวาคม 2024
13 ธันวาคม 2024
50,990 57,990 50,990 ว่าง 15 ที่
13 ธันวาคม 2024
20 ธันวาคม 2024
49,990 56,990 49,990 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย 2567

✨GEORGIA✨จอร์เจีย✨
ทบิลิซี่ กอรี่ อาคัลต์ซิเค บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี
✨เที่ยวคุ้มจัดเต็มไฮไลท์!! ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส✨
✨เช็คอินคาซเบกี้ ✨เยือนป้อมปราการหินราบาตี้ ✨นั่งกระเช้าไฟฟ้า✨

🔹เมืองกอรี🔹พิพิธภัณฑ์สตาลิน🔹เมืองอัพลีสสิเค🔹อาคัลต์ซิเค🔹ป้อมปราการหินราบาตี
🔹เมืองบอร์โจมี🔹ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า🔹สวนบอร์โจมี่🔹ป้อมอนานูรี🔹อ่างเก็บน้ำซินวาลี🔹 เมืองกูดาอูรี
🔹เมืองคาซเบกี้🔹นั่งรถ 4WD🔹โบสถ์เกอร์เกตี้🔹อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย🔹วิหารจวารี🔹เมืองมิทสเคต้า
🔹วิหารสเวติสโคเวลี🔹อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย🔹เมืองซิกนากิ🔹กำแพงเมืองโบราณ🔹อารามบอดบี
🔹เมืองควาเรลี🔹ลิ้มรสไวน์ควาเรลี 🔹ชาเดอนี่สตรีท🔹สะพานแห่งสันติภาพ🔹ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
🔹มารดาแห่งจอร์เจีย🔹โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี🔹สนามบินทบิลิซี่
เมนูพิเศษ !!! อาหารไทย จีน และ คาชาปูริ

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์เจีย 2567
VSZGTBS-2415GF-GEORGIA
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่
◽️วันที่สามของการเดินทาง : เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิเค – อาคัลต์ซิเค – ป้อมปราการหินราบาตี              
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองบอร์โจมี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่ – ป้อมอนานูรี –อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
◽️วันที่หกของการเดินทาง : เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี– ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ชาเดอนี่สตรีท       
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน      
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
*อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
*ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
*ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
*ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
*อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

💖 ราคาเริ่มต้น: 49,990 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน **
🛫 เดินทางโดย: สายการบิน GULF AIR (GF)
📌 ช่วงวันเดินทาง: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2567

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
THE VACATION STORY-VSZGTBS-2415GF-GEORGIA

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้