ทัวร์จอร์เจีย 2567

ทัวร์จอร์เจีย 2567-VSZGTBS-2417TK-GRAND GEORGIA-ทัวร์ขายดี-แกรนด์จอร์เจีย-ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่-ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส-เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน-ไฮไลท์ !!!-วิหารจวารี-เมืองคาซเบกี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย-รถจี๊บ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้-ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำซินวาลี-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย-โบสถ์ตรีนิตี้-สะพานแห่งสันติภาพ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอร์เจีย-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอนี่-เมืองไซห์นากิ-กำแพงเมืองโบราณ-อารามบอดบี-เมืองควาเรลี-ลิ้มรสไวน์ควาเรลี-เมืองมิทสเคต้า-วิหารสเวติสโคเวลี-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองอัพลีสสิค-เมืองคูไตซี-น้ำพุแห่งโคลชิส-วิหารบากราติ-เมืองบาทูมี่-อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่-อัลฟาเบ็ททาวเวอร์-ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี -ย่านเมืองเก่า-เมนูพิเศษ !!! อาหารจีน คาชาปูริ และ คินกาลี- ราคาเริ่มต้น: 54,990 บาท-อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES (TK)-ช่วงวันเดินทาง: กันยายน - ธันวาคม 2567-ตั้งแต่พีเรียด 22 ตุลาคม เป็นต้นไปเที่ยวบิน BUS-IST เปลี่ยนเวลา-จาก 22.05-2315 เป็น 17.35-18.45 *ซึ่งไม่มีผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว*

: Georgia >

 : ราคาเริ่มต้น 54,990  บาท

: 8 วัน 5 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
1 กันยายน 2024
8 กันยายน 2024
54,990 65,890 54,990 ว่าง 15 ที่
4 กันยายน 2024
11 กันยายน 2024
54,990 65,890 54,990 ว่าง 15 ที่
9 กันยายน 2024
16 กันยายน 2024
54,990 65,890 54,990 ว่าง 15 ที่
11 กันยายน 2024
18 กันยายน 2024
54,990 65,890 54,990 ว่าง 15 ที่
28 กันยายน 2024
5 ตุลาคม 2024
54,990 65,890 54,990 ว่าง 15 ที่
5 ตุลาคม 2024
12 ตุลาคม 2024
55,990 66,890 55,990 ว่าง 15 ที่
16 ตุลาคม 2024
13 ตุลาคม 2024
55,990 66,890 55,990 ว่าง 15 ที่
9 ตุลาคม 2024
16 ตุลาคม 2024
57,990 68,890 57,990 ว่าง 15 ที่
10 ตุลาคม 2024
17 ตุลาคม 2024
57,990 68,890 57,990 ว่าง 15 ที่
20 ตุลาคม 2024
27 ตุลาคม 2024
56,990 67,890 56,990 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย 2567

✨GRAND GEORGIA✨
แกรนด์จอร์เจีย
ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่
ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส
เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่) – พักคาซเบกี้ 1 คืน

✨ไฮไลท์ !!!
🔹 วิหารจวารี 🔹 เมืองคาซเบกี้ 🔹 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย 🔹 รถจี๊บ 4WD 🔹 โบสถ์เกอร์เกตี้ 🔹 ป้อมอนานูรี
🔹 อ่างเก็บน้ำซินวาลี 🔹 อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 🔹 โบสถ์ตรีนิตี้ 🔹 สะพานแห่งสันติภาพ
🔹 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 🔹 ป้อมนาริคาล่า 🔹 มารดาแห่งจอร์เจีย 🔹 โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี 🔹 ถนนคนเดินชาเดอนี่
🔹 เมืองไซห์นากิ 🔹 กำแพงเมืองโบราณ 🔹 อารามบอดบี 🔹 เมืองควาเรลี 🔹 ลิ้มรสไวน์ควาเรลี 🔹เมืองมิทสเคต้า
🔹 วิหารสเวติสโคเวลี 🔹 เมืองกอรี 🔹 พิพิธภัณฑ์สตาลิน 🔹 เมืองอัพลีสสิค 🔹 เมืองคูไตซี 🔹น้ำพุแห่งโคลชิส
🔹 วิหารบากราติ 🔹 เมืองบาทูมี่ 🔹 อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ 🔹 อัลฟาเบ็ททาวเวอร์ 🔹ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
เมนูพิเศษ !!! อาหารจีน คาชาปูริ และ คินกาลี

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์เจีย 2567
VSZGTBS-2417TK
GRAND GEORGIA
◽️วันแรกของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
◽️วันที่สองของการเดินทาง : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – วิหารจวารี – เมืองคาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้   
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคนเดินชาเดอนี่              
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี
◽️วันที่หกของการเดินทาง : น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์       
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้มอลล์ – สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล      
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ
*รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
*อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
*ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
*ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
*ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
*ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
*อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

💖 ราคาเริ่มต้น: 54,990 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES (TK)
📌 ช่วงวันเดินทาง: กันยายน – ธันวาคม 2567
ตั้งแต่พีเรียด 22 ตุลาคม เป็นต้นไปเที่ยวบิน BUS-IST เปลี่ยนเวลา จาก 22.05-2315 เป็น 17.35-18.45 *ซึ่งไม่มีผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว*

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
THE VACATION STORY-VSZGTBS-2417TK-GRAND GEORGIA

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้