ทัวร์จอร์เจีย 2567

ทัวร์จอร์เจีย 2567-VSHTCC240040-12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน-ทัวร์แนะนำ-เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส-ทบิลิซี่-สเตพ้านท์สมินด้า-คาซเบกิ-มิทสเคต้า-กอรี-อัพลิสต์ซิเคห์-สะพานเพชร (Diamond Bridge)-บาฟรา-ยุมริ-ป้อมปราการดำ-เยเรวาน-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-ทะเลสาบเซวาน-บากู-โกบัสตาน-แหลมแอบเชรอน-ภูเขาโคลน-ราคาเริ่มต้น: 125,900 บาท-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)-ช่วงวันเดินทาง: 14-25 ก.ย. 67 / 12-23 ต.ค. 67 / 19-30 พ.ย. 67 / 1-12 ธ.ค. 67

: Georgia >

 : ราคาเริ่มต้น 125,900  บาท

: 12 วัน 9 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
14 กันยายน 2024
25 กันยายน 2024
125,900 137,900 125,900 ว่าง 13 ที่
12 ตุลาคม 2024
23 ตุลาคม 2024
125,900 137,900 125,900 ว่าง 15 ที่
19 พฤศจิกายน 2024
30 พฤศจิกายน 2024
125,900 137,900 125,900 ว่าง 15 ที่
1 ธันวาคม 2024
12 ธันวาคม 2024
125,900 137,900 125,900 ว่าง 13 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย 2567

✨ 12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน✨
เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส

🔹 ทบิลิซี่
🔹 สเตพ้านท์สมินด้า
🔹 คาซเบกิ
🔹 มิทสเคต้า
🔹 กอรี
🔹 อัพลิสต์ซิเคห์
🔹 สะพานเพชร (Diamond Bridge)
🔹 บาฟรา
🔹 ยุมริ
🔹 ป้อมปราการดำ
🔹 เยเรวาน
🔹 ซาดาโคล
🔹 ฮักห์พาท
🔹ทะเลสาบเซวาน
🔹 บากู
🔹 โกบัสตาน
🔹 แหลมแอบเชรอน
🔹 ภูเขาโคลน

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์จอร์เจีย 2567
VSHTCC240040
12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
◽️วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
◽️วันที่สองของการเดินทาง : อิสตันบูล – ทบิลิซี่
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนที่คาซเบกิ 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)
◽️วันที่สามของการเดินทาง : ป้อมอนานูรี – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
◽️วันที่สี่ของการเดินทาง : คาซเบกิ – มิทสเคต้า
◽️วันที่ห้าของการเดินทาง : กอรี – อัพลิสต์ซิเคห์
◽️วันที่หกของการเดินทาง : สะพานเพชร (Diamond bridge) – บาฟรา – ยุมริ (อาร์เมเนีย) – ป้อมปราการดำ
◽️วันที่เจ็ดของการเดินทาง : ยุมริ – หุบเขาอัชทารัค – Armenian Alphabet Monument – เยราวาน
◽️วันที่แปดของการเดินทาง : เยราวาน – กอร์วิราบ
◽️วันที่เก้าของการเดินทาง : ทะเลสาบเซวาน  – ฮักห์พาท – ซาดาโคล (อาร์เมเนีย)
◽️วันที่สิบของการเดินทาง : แหลมแอบเชรอน – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – บากู
◽️วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : บากู (อาเซอร์ไบจาน)
◽️วันที่สิบสองของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
หมายเหตุ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSHTCC240040)
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
*สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
*กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
*กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 125,900 บาท
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
📌 ช่วงวันเดินทาง: 14-25 ก.ย. 67 / 12-23 ต.ค. 67 / 19-30 พ.ย. 67 / 1-12 ธ.ค. 67

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน
https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSHTCC240040
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้