ทัวร์กรีซ 2567

ทัวร์กรีซ 2567-VSHTCTK10DGR-GREECE -ทัวร์แนะนำ-10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-เทสซาโลนิกิ-เมทิโอร่า-คาลัมบาก้า-วิหารอพอลโล-เดลฟี-ปาทรัส-โครินท์ มิโคนอส-ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว)-เอเธนส์-ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต-ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท-รวมวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆแล้ว แต่ยังไม่รวม ค่าแปลเอกสารในการยื่นขอวีซ่า (ถ้ามี)-เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK)-บินเข้า เทสซาโลนิกิ – บินออกจากเอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส-ช่วงวันเดินทาง: 19-28 ต.ค. 67 // 2-11 ธ.ค. 67

: Greece >

 : ราคาเริ่มต้น 149,900  บาท

: 10 วัน 7 คืน

: ระดับ 4 ดาว

วันไป-กลับ ผู้ใหญ่คู่ ผู้ใหญ่เดียว เด็ก สถานะ
19 ตุลาคม 2024
28 ตุลาคม 2024
149,900 179,900 149,900 ว่าง 15 ที่
2 ธันวาคม 2024
11 ธันวาคม 2024
149,900 179,900 149,900 ว่าง 15 ที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์กรีซ 2567

GREECE
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์

✨ เทสซาโลนิกิ ✨ เมทิโอร่า ✨ คาลัมบาก้า ✨ วิหารอพอลโล
✨ เดลฟี ✨ ปาทรัส ✨ โครินท์ มิโคนอส ✨ ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว)
✨ เอเธนส์ ✨ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต

สถานที่ท่องเที่ยว: ทัวร์กรีซ 2567
VSHTCTK10DGR
GREECE
◽️วันแรก: กรุงเทพฯ
◽️วันที่สอง: อิสตันบูล – เทสซาโลนิกิ
◽️วันที่สาม: เทสซาโลนิกิ – คาลัมบาก้า – อารามเมทิโอรา
◽️วันที่สี่: คาลัมบาก้า – เดลฟี – วิหารอพอลโล
◽️วันที่ห้า: เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 2 คืน สำหรับพักซานโตรินี่ และ มิโคนอส กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)
◽️วันที่หก: เอเธนส์ – มิโคนอส
◽️วันที่เจ็ด: มิโคนอส – ซานโตรินี
◽️วันที่แปด: ซานโตรินี – เอเธนส์ (บินภายใน 1 เที่ยว)
◽️วันที่เก้า: เอเธนส์ – อะโครโพลิส – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
◽️วันที่สิบ: อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อควรทราบก่อนการเดินทาง ที่ได้ระบุในเอกสาร THE VACATION STORY-VSHTCTK10DGR-GREECE) 
*กรณีที่พระราชวังหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
*เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
*เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

💖 ราคาเริ่มต้น: 149,900 บาท
รวมวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆแล้ว แต่ยังไม่รวม ค่าแปลเอกสารในการยื่นขอวีซ่า (ถ้ามี)
🛫 เดินทางโดย: สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK)
บินเข้า เทสซาโลนิกิ – บินออกจากเอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส
📌 ช่วงวันเดินทาง: 19-28 ต.ค. 67 // 2-11 ธ.ค. 67

📢เพื่อไม่ให้พลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและบริการของเรา ตลอดจนข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
✅กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม Facebook 💙 THE VACATION STORY
https://www.facebook.com/Vacationstory
✅แอด Line Official Account 💚 ID: @thevacationstory หรือ สแกน

https://page.line.me/thevacationstory
✅กดถูกใจ กดติดตาม Instagram 💜 vacationstory247
https://www.instagram.com/vacationstory247/
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🖤 threads: vacationstory247
https://www.threads.net/@vacationstory247
✅กดถูกใจ กดติดตาม 🎦TikTok: thevacationstory
https://www.tiktok.com/@thevacationstory
✅กดถูกใจ กด subscribe กดกระดิ่ง กดแชร์ 💖 YouTube: @THEVACATIONSTORY
https://www.youtube.com/@THEVACATIONSTORY
✅กด Repost (Retweet), Reply, Like, subscribe X หรือ 🐦 Twitter: @VACATION_STORY
https://twitter.com/VACATION_STORY

THE VACATION STORY-VSHTCTK10DGR-GREECE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน หากดำเนินการต่อหรือปิดข้อความนี้ลง แสดงว่าท่านได้ยอมรับ นโยบายคุกกี้